Bewonersvereniging   Nieuwediep

"Voor u en met u"

De Bewonersvereniging Nieuwediep is een onafhankelijke vertegenwoordiging voor de huurders van Stichting Woontij

     

De vereniging stelt zich als doel om de belangen van haar leden te behartigen in het overleg met Stichting Woontij. Daarvoor zal een aantal keren per jaar overleg plaats vinden met de directie van Stichting Woontij. Jaarlijks zal binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar een ledenvergadering worden gehouden waarbij de vereniging een actueel thema zal behandelen. 

17 mei de Algemene Leden Vergadering 2017

 

De beuk

 

Op woensdag 17 mei zal in Buurthuis de Beuk in de Hertzogstraat 7 de Algemene Leden Vergadering 2017 plaatsvinden
De vergadering begint om 19:30 uur. De zaal is open vanaf 19:00 uur

Omstreeks 20:15 uur zal de heer Cees Rondel een presentatie en een levendig praatje wil houden over de geschiedenis van Den Helder en de oude panden die nu WT flats etc. zijn

We hopen op een grote opkomst want het is belangrijk dat u uw stem laat horen. Iedereen die dat wil kan meedenken en/of meepraten.

Hier vindt u de agenda, concept notulen en jaarverslagen

Vacature Voorzitter BVN

De huidige voorzitter de heer P.M.M. Offermanns heeft besloten tijdens de Algemene Ledenvergadering 2017 af te treden als voorzitter. ieder lid kan zich kandidaat stellen voor deze functie door dit op te geven voor 10 mei 2017 bij de secretaris van de vereniging. Van u wordt wel verwacht affiniteit en kennis te hebben van de Volkshuisvesting of de bereidheid die kennis te verwerven.

De aanwezige leden op de Algemene Ledenvergadering 2017 benoemen de voorzitter in functie. Daarna beslitst het bestuur over de invulling van de overige functies.

Aanmelden complex vertegenwoordiger

Om U op een juiste manier te kunnen vertegenwoordigen is het van belang dat wij weten wat er in Uw woonomgeving gebeurt. Daarom streven wij er naar dat in alle complexen van Stichting Woontij een complex vertegenwoordiger of een bewoners commissie actief is. De complex vertegenwoordiger of een bewoners commissie functioneren als de voelsprieten van het bestuur, want u weet het beste wat er in uw woon- en leefomgeving belangrijk is.

U kunt maandelijks op vrijwillige basis deelnemen aan de klankbordgroep die samen met het bestuur op elke tweede vrijdag van de maand vergadert ( jan- juni en sept -dec) en meepraten over de ontwikkelingen in uw complex of wijk.

Aanmelden als complex vertegenwoordiger kunt u door een email te sturen aan secretaris@bewonersvereniging-nieuwediep.nl , te bellen naar de secretaris mevrouw J. van Beveren-Bernard 0223 643800 (maandag t/m vrijdag na 17.00 uur tot 21.00 uur) of via ons contact formulier.

Nieuwe afspraken over wonen in Den Helder

De gemeente heeft nieuwe prestatieafspraken gemaakt met Woningstichting Den Helder, Stichting Woontij, Stichting Huurdersbelang en Bewonersvereniging Nieuwediep.

De gemeente heeft nieuwe prestatieafspraken gemaakt met Woningstichting Den Helder, Stichting Woontij, Stichting Huurdersbelang en Bewonersvereniging Nieuwediep.

Maandag 12 december ondertekenden zij samen met wethouder Odd Wagner een overeenkomst. Hierin staan onder meer afspraken over samenwerking, betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen, duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid.

De ondertekening is belangrijk, omdat hiermee alle partijen afspreken te werken aan een goed woon- en leefklimaat voor bewoners van sociale woningbouw. Basis voor de nieuwe prestatieafspraken is de Woonvisie van Den Helder 2016-2020 “In Den Helder kan meer!”. De Woonvisie zet in op het behoud en het versterken van welvaart en welzijn voor de huidige en toekomstige bewoners. Niet de stenen, maar de mens staat centraal.

Hoofdthema’s
De hoofdthema’s van de Woonvisie zijn: Betaalbare kwaliteit, Goed wonen voor jong & oud, Duurzaam wonen en Tijdelijk wonen. Op basis van de Woonvisie hebben de beide corporaties een ‘bod’ uitgebracht aan de gemeente over hun plannen voor 2017. Dit bod is betrokken bij het maken van de afspraken.

Meer kans op woning door wijziging beleid Woontij 

Woontij voert per 1 januari 2017 een aantal wijzigingen door, waardoor woningzoekenden meer kans maken op een woning.

Sinds 1 januari 2016 zijn er strenge regels met betrekking tot de huur van een (nieuwe) huurwoning en het inkomen van de bewoner(s). Bij elk nieuw huurcontract zijn corporaties verplicht de inkomens te controleren en ervoor te zorgen dat de woning passend wordt verhuur. Dit houdt dus in dat er woningen zijn waarop niet gereageerd kan worden, omdat het inkomen te laag (of te hoog is).

Het doel van het verdelen van woonruimte is een evenwichtige verdeling, waarbij de keuzevrijheid zoveel mogelijk bij de woningzoekenden ligt. De wachttijd zou voor alle woningzoekenden ongeveer even lang moeten zijn, ongeacht inkomen of huishoudengrootte. De inschrijfdatum van de woningzoekenden moet zoveel mogelijk tot zijn recht komen.

Evaluatie
“Met deze uitgangspunten hebben we het beleid van het afgelopen jaar geëvalueerd. Deze evaluatie leidt tot aanpassingen die weer leiden tot ruimere keuzemogelijkheden voor de woningzoekenden van Woontij. Vanaf nu zijn de mogelijkheden om te reageren op het Woontij woningaanbod verruimd. Er zijn ‘schotjes’ verwijderd tussen de diverse inkomens- en huurprijsgrenzen. Woningzoekenden hebben vanaf heden meer mogelijkheden op vrijgekomen woningen te reageren dan het afgelopen jaar.”

Waarom huurverschillen voor dezelfde woningen? 


Sinds 2015 is er veel aandacht voor de betaalbaarheid van sociale huurwoningen en het beter inzetten van de huurtoeslag. Daarom moeten woningcorporaties per 1 januari 2016 ‘passend toewijzen’.

Passend toewijzen houdt in dat het inkomen en de huishoudensgrootte van de woningzoekende moeten passen bij de huurprijs van de woning. Woningzoekenden, die recht op huurtoeslag hebben, mogen we alleen nog woningen toewijzen met een huurprijs tot € 586,68 (bij 1 of 2 personen) of € 628,76 (bij 3 of meer personen). De overheid wil hiermee de uitgaven van huurtoeslag verminderen.

Woontij vindt het belangrijk dat woningzoekenden met recht op huurtoeslag voldoende kans blijven hebben op een woning. Daarom zijn de huren verlaagd van sommige woningen die leegkomen tot onder de genoemde grenzen. Dit betekent dat nieuwe huurders soms een lagere huur (gaan) betalen dan hun voorgangers en buren.

Vergaderagenda bestuursoverleg BVN

 

 

Vrijdag 14 april 2017 10:30 uur Bestuursoverleg met klankbordgroep

Vrijdag 12 mei 2017 10:30 uur Bestuursoverleg met klankbordgroep

Woensdag 17 mei 2017 Algemene ledenvergadering

Vrijdag 9 juni 2017 10:30 uur Bestuursoverleg met klankbordgroep

Vrijdag 8 september 2017 10:30 uur Bestuursoverleg met klankbordgroep

Vrijdag 13 oktober 2017 10:30 uur Bestuursoverleg met klankbordgroep

Vrijdag 10 november 2017 10:30 uur Bestuursoverleg met klankbordgroep

Vrijdag 9 december 2017 10:30 uur Bestuursoverleg met klankbordgroep