Bewonersvereniging Nieuwediep

"Voor u en met u"

 

In verband met de coronamaatregelen heeft de vereniging besloten alle vergaderingen uit te stellen!

De Bewonersvereniging Nieuwediep is een onafhankelijke vertegenwoordiging voor de huurders van Stichting Woontij

     

De vereniging stelt zich als doel om de belangen van haar leden te behartigen in het overleg met Stichting Woontij.

 De onafhankelijke Bewonersvereniging Nieuwediep probeert dat te bereiken door regelmatig overleg te voeren met Woontij, zo nodig door onderhandelen en het schriftelijk vastleggen van gemaakte afspraken. Op die manier ontstaat duidelijkheid voor de huurders en kan iedere individuele huurder hier ook een beroep op doen.

Samen sta je sterker, en dat geldt ook voor huurders. Het is belangrijk dat huurders zich verenigen in huurdersorganisaties of bewonerscommissies, omdat hun stem dan beter wordt gehoord en hun belangen beter worden behartigd in het overleg met de verhuurder en de gemeente. Hoe beter een huurdersorganisatie is georganiseerd en hoe beter de band en de communicatie is met haar achterban, des te meer krijgen huurdersorganisaties voor elkaar. Zoals een lagere huurverhoging, lagere servicekosten, beter onderhoud en betere dienstverlening. Jaarlijks kunnen de huurders de Algemene Ledenvergadering bijwonen om uw stem te laten horen.

Dit is vaak geen gemakkelijke klus. Daarom is een sterke en vooral zelfstandige huurdersvereniging in het belang van alle huurders, dus ook voor U! Bij juridische geschillen kan de huurdersvereniging terug vallen op de landelijke huurdersorganisatie De Woonbond  waarbij wij zijn aangesloten.

Het bestuur van de bewonersvereniging behartigt de belangen van de ruim 500 leden. Meld u daarom voor slechts  1 euro per maand aan als lid.

De Bewonersvereniging Nieuwediep bemiddelt niet in de toewijzing van de woningen
U dient zich daarvoor in verbinding stellen met de verhuurder Woontij. Dat kan via een mail aan info@woontij.nl
Of kijk op de website van Woontij

12,5-jarig jubileum Bewonersvereniging Nieuwediep

 

 

 

 

 

 

OIP

 

 

 

 

Midden in de Coronacrisis 2020, bestaat de BVN 12,5 jaar. Het plan was dit jaar dat heugelijke feit samen met de huurders te vieren. Dit is onder de huidige omstandigheden nu niet mogelijk maar wat in het vat zit verzuurt niet!

 

Algemene ledenvergadering 2020

 

De beuk

Op 23 september 2020 waren we met de ALV weer terug op een bekend nest buurthuis de Beuk.

Door het vervelende beestje Corona heeft de vereniging deze ALV moeten uitstellen.

De vergadering is ondanks de maatregelen goed bezocht. Aanwezig waren ook Dhr. J van Andel (directeur/bestuurder van Woontij) en Mw. C. Groen ( Manager Wonen van Woontij)

De diverse vergaderstukken zoals de  notulen, het jaarverslag van de secretaris en de  penningmeester werden goed  gekeurd, de kascontrole had ook geen problemen opgeleverd  en de  begroting 2021  werd door de aanwezigen ook goedgekeurd. Er was veel belangstelling  voor de rondvraag en leverde voldoende vragen/opmerkingen op die ook in bijna alle gevallen direct  beantwoord konden worden.

Met de goedkeuring van de ALV is Dhr C. Baijens benoemd als bestuurslid van de BVN

Na de pauze was er een presentatie Dhr. P.M.M. Offermanns over de wet maatschappelijke ondersteuning WMO.

Woonbond helpt de BVN een stap vooruit

 

Huurdersorganisaties hebben onder de Woningwet 2015 een sterke positie gekregen in het overleg met verhuurders en gemeenten. Dat biedt tal van kansen voor huurders, maar zorgt ook dat er steeds meer van huurdersorganisaties wordt gevraagd.

 

 

een stap vooruit web (1)

 

De Woonbond start daarom ‘Een stap vooruit, van denken naar doen’. Een nieuw project om de BVN te helpen de nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Het doel is vast te stellen of de huurders tevreden zijn over het werk van de BVN. Werk dat door vrijwilligers wordt gedaan door voor de rechten van de huurders op te komen. Ook wilt de BVN weten of het beeld van de BVN nog klopt met de doelstellingen zoals die in 2007, mede door de huurders, zijn geformuleerd en de huurders meer te betrekken bij de belangenbehartiging.

Om dit te weten te komen wordt er een enquete gehouden onder de huurders van Woontij om daarmee de gewenste inzichten te verzamelen. 

 

 

 

 Ons overleg met Woontij 

LogoColorTextBelow

 

 woontij logo home

 

 

 

 

 

 

Jaarlijks zal 4 x overleg worden gevoerd met Woontij.   2 x per jaar zal het hoofd Woondiensten, al dan niet samen met andere disciplines binnen Woontij, worden uitgenodigd deel te nemen aan een bestuursvergadering. Vast onderdeel zal o.a. de communicatie zijn. Ook zullen wij naar behoefte de voorzitter van de Raad van Commissarissen uitnodigen deel te nemen aan de bestuursvergaderingen. En zal er minimaal een keer per jaar een overleg worden bijgewoond met de hele Raad van Commissarissen.

 

 

overleg 218x174

In onze nieuwsbrieven rubriek leest u o.a. de actuele gesprekspunten met Woontij 

Vergaderagenda bestuursoverleg met klankbordleden BVN

 

 

2021

Alle vergaderingen zijn ivm de corona bepalingen uitgesteld, zodra de lockdown is opgeheven zullen wij het vergaderschema publiceren