Bewonersvereniging Nieuwediep

"Voor u en met u"

De Bewonersvereniging Nieuwediep is een onafhankelijke vertegenwoordiging voor de huurders van Stichting Woontij

     

De vereniging stelt zich als doel om de belangen van haar leden te behartigen in het overleg met Stichting Woontij.

De onafhankelijke Bewonersvereniging Nieuwediep probeert dat te bereiken door regelmatig overleg te voeren met Woontij, zo nodig door onderhandelen en het schriftelijk vastleggen van gemaakte afspraken. Op die manier ontstaat duidelijkheid voor de huurders en kan iedere individuele huurder hier ook een beroep op doen.

Samen sta je sterker, en dat geldt ook voor huurders. Het is belangrijk dat huurders zich verenigen in huurdersorganisaties of bewonerscommissies, omdat hun stem dan beter wordt gehoord en hun belangen beter worden behartigd in het overleg met de verhuurder en de gemeente. Hoe beter een huurdersorganisatie is georganiseerd en hoe beter de band en de communicatie is met haar achterban, des te meer krijgen huurdersorganisaties voor elkaar. Zoals een lagere huurverhoging, lagere servicekosten, beter onderhoud en betere dienstverlening. Jaarlijks kunnen de huurders de Algemene Ledenvergadering bijwonen om uw stem te laten horen.

Dit is vaak geen gemakkelijke klus. Daarom is een sterke en vooral zelfstandige huurdersvereniging in het belang van alle huurders, dus ook voor U!

Bij juridische geschillen kan de huurdersvereniging terug vallen op de landelijke huurdersorganisatie De Woonbond  waarbij wij zijn aangesloten.

Het bestuur van de bewonersvereniging behartigt de belangen van de ruim 500 leden.

Meld u daarom voor slechts  1 euro per maand aan als lid.

 

 

De Bewonersvereniging bemiddelt niet in de toewijzing van woningen of aanvragen daarvoor. Voor deze verzoeken verwijzen wij u naar de website van Woontij

Algemene Ledenvergadering 2018

 

Bonaire

 

Op 16 mei 2018 zal de Bewonersvereniging Nieuwediep haar jaarlijkse algemene leden vergadering houden.

Dit keer is gekozen voor een historische lokatie op de Zijner Majesteits Bonaire welke ligt in Dok 1 op Willemsoord 47 1781 AS Den Helder

De vergadering begint om 19:30 uur.

Zaal open vanaf 19:00 uur

Tijdens deze vergadering brengt het bestuur verslag uit over het jaar 2017

Na de  pauze  zal een bestuurslid van de stichting Bonaire een presentatie  geven over de restauratie van de Zijner Majesteits Bonaire.

We hopen op een grote opkomst want het is belangrijk dat u uw stem laat horen. Iedereen die dat wil kan meedenken en/of meepraten.

Hier vindt u de agenda, concept notulen en jaarverslagen

 

 

Gulle gift voor kinderafdeling ziekenhuis

 

FB IMG 1512638956210

 

Bewoners van de wooncomplexen Jozef-Catharina-Lidwina en Tjempaka (Woontij) in Den Helder hebben vandaag een cheque van 4184,46 euro overhandigd aan de kinderafdeling van het Helderse ziekenhuis. Het geld komt uit de exploitatie van de gemeenschappelijke ruimte in het gebouw Tjempaka. Deze ruimte werd tot begin dit jaar gebruikt voor bijeenkomsten met een hapje en een drankje. Na vijf jaar is de ruimte niet meer in gebruik en werd de balans opgemaakt. De bewoners van de wooncomplexen konden stemmen voor een goed doel en dat werd de kinderafdeling van Noordwest Ziekenhuisgroep in Den Helder. Van het geld worden tablets aangeschaft voor de patiënten op de kinderafdeling. Onze voorzitter Mevr.van Beveren verbleef op dat moment in het ziekenhuis is even naar de kinderafdeling gebracht zodat zij aanwezig kon zijn bij de overhandiging van de cheque.

Waarom huurverschillen voor dezelfde woningen? 


Sinds 2015 is er veel aandacht voor de betaalbaarheid van sociale huurwoningen en het beter inzetten van de huurtoeslag. Daarom moeten woningcorporaties per 1 januari 2016 ‘passend toewijzen’.

Passend toewijzen houdt in dat het inkomen en de huishoudensgrootte van de woningzoekende moeten passen bij de huurprijs van de woning. Woningzoekenden, die recht op huurtoeslag hebben, mogen we alleen nog woningen toewijzen met een huurprijs tot € 586,68 (bij 1 of 2 personen) of € 628,76 (bij 3 of meer personen). De overheid wil hiermee de uitgaven van huurtoeslag verminderen.

Woontij vindt het belangrijk dat woningzoekenden met recht op huurtoeslag voldoende kans blijven hebben op een woning. Daarom zijn de huren verlaagd van sommige woningen die leegkomen tot onder de genoemde grenzen. Dit betekent dat nieuwe huurders soms een lagere huur (gaan) betalen dan hun voorgangers en buren.

Mevr van Beveren-Bernard gekozen als nieuwe voorzitter BVN

voorzitter hamer 300x201

 

Tijdens de ALV 2017 heeft de voorzitter de heer P Offermanns de voorzitterhamer overgedragen aan de secretaris Mevrouw. J. van Beveren-Bernard. Zij is gekozen door de vergadering nadat er verder geen tegenkandidaten hebben gemeld. De secretaris functie wordt ad iterim waargenomen door de heer A Smit.

Hierdoor is er een vacature ontstaan voor de secretaris functie van de BVN. De voorkeur gaat uit naar een huurder van Woontij. 

U kunt zich opgeven dmv het contactformulier

Belangrijke wijzigingen voor woningzoekenden Woontij

Sinds 1 januari 2016 zijn er strenge regels met betrekking tot de huur van een (nieuwe) huurwoning en het inkomen van de bewoner(s). Bij elk nieuw huurcontract zijn corporaties verplicht de inkomens te controleren en ervoor te zorgen dat de woning passend wordt verhuur. Dit houdt dus in dat er woningen zijn waarop niet gereageerd kan worden, omdat het inkomen te laag (of te hoog is).

Belangrijke wijzigingen per 1 januari 2017

Het doel van de het verdelen van woonruimte is een evenwichtige verdeling waarbij de keuzevrijheid zoveel mogelijk bij de woningzoekenden ligt. De wachttijd zou voor alle woningzoekenden ongeveer even lang moeten zijn, ongeacht inkomen of huishoudengrootte. De inschrijfdatum van de woningzoekenden moet zoveel mogelijk tot zijn recht komen. Met deze uitgangspunten hebben we het beleid van het afgelopen jaar geëvalueerd. Deze evaluatie leidt tot aanpassingen die weer leiden tot ruimere keuzemogelijkheden voor de woningzoekenden van Woontij.

Vanaf nu zijn de mogelijkheden om te reageren op het Woontij woningaanbod verruimt. er zijn ‘schotjes’ verwijderd tussen de diverse inkomens- en huurprijsgrenzen.  Woningzoekenden hebben vanaf heden meer mogelijkheden op vrijgekomen woningen te reageren dan het afgelopen jaar.

Bent u serieus op zoek naar een woning, dan adviseert Woontij u op www.woontij.nl kennis te nemen van de wijzigingen, zodat u optimaal geïnformeerd bent.

Huurverhoging 2017

voor sociale huurders bij woningcorporaties en commerciële verhuurders

 

 

 

 

Controleer of u met succes bezwaar kunt maken


Veel huurders van een sociale huurwoning krijgen per 1 juli een huurverhoging. Het voorstel voor die huurverhoging moet aan veel wettelijke regels voldoen. Vooral de regels voor de extra, inkomensafhankelijke huurverhoging zijn ingewikkeld. Wie op 1 juli AOW-gerechtigd is of een huishouden heeft van minstens 4 personen kan met succes bezwaar maken als de verhuurder meer dan 2.8% huurverhoging vraagt. Ook daling van het inkomen of afhankelijkheid van intensieve zorg kunnen goede redenen zijn voor bezwaar. Kunt u ook met succes bezwaar maken?

 

doe de online check

Vergaderagenda bestuursoverleg met klankbordleden BVN

 

 

Vrijdag 13 april 2018 10:30 uur

Vrijdag 11 mei 2018 10:30 uur

Woensdag 16 mei 2018 Algemene Leden Vergadering 2018

Vrijdag 8 juni 2018 10:30 uur

Vrijdag 14 september 2018 10:30 uur

Vrijdag 12 oktober 2018 10:30 uur

Vrijdag 9 november 2018 10:30 uur

Vrijdag 14 december 2018 10:30 uur

UA-115777015-1