Bewonersvereniging Nieuwediep

"Voor u en met u"

De Bewonersvereniging Nieuwediep is een onafhankelijke vertegenwoordiging voor de huurders van Stichting Woontij

     

De vereniging stelt zich als doel om de belangen van haar leden te behartigen in het overleg met Stichting Woontij.

De onafhankelijke Bewonersvereniging Nieuwediep probeert dat te bereiken door regelmatig overleg te voeren met Woontij, zo nodig door onderhandelen en het schriftelijk vastleggen van gemaakte afspraken. Op die manier ontstaat duidelijkheid voor de huurders en kan iedere individuele huurder hier ook een beroep op doen.

Samen sta je sterker, en dat geldt ook voor huurders. Het is belangrijk dat huurders zich verenigen in huurdersorganisaties of bewonerscommissies, omdat hun stem dan beter wordt gehoord en hun belangen beter worden behartigd in het overleg met de verhuurder en de gemeente. Hoe beter een huurdersorganisatie is georganiseerd en hoe beter de band en de communicatie is met haar achterban, des te meer krijgen huurdersorganisaties voor elkaar. Zoals een lagere huurverhoging, lagere servicekosten, beter onderhoud en betere dienstverlening. Jaarlijks kunnen de huurders de Algemene Ledenvergadering bijwonen om uw stem te laten horen.

Dit is vaak geen gemakkelijke klus. Daarom is een sterke en vooral zelfstandige huurdersvereniging in het belang van alle huurders, dus ook voor U!

Bij juridische geschillen kan de huurdersvereniging terug vallen op de landelijke huurdersorganisatie De Woonbond  waarbij wij zijn aangesloten.

Het bestuur van de bewonersvereniging behartigt de belangen van de ruim 500 leden.

Meld u daarom voor slechts  1 euro per maand aan als lid.

 

 

De Bewonersvereniging Nieuwediep bemiddelt niet in de toewijzing van de woningen

U dient zich daarvoor in verbinding stellen met de verhuurder Woontij. Dat kan via een mail aan info@woontij.nl

Of kijk op de  website van Woontij

 Ons overleg met Woontij 

LogoColorTextBelow

 

 woontij logo home

 

 

 

Jaarlijks zal 4 x overleg worden gevoerd met Woontij. 2 x per jaar zal het hoofd Woondiensten, al dan niet samen met andere disciplines binnen Woontij, worden uitgenodigd deel te nemen aan een bestuursvergadering. Vast onderdeel zal o.a. de communicatie zijn. Ook zullen wij naar behoefte de voorzitter van de Raad van Commissarissen uitnodigen deel te nemen aan de bestuursvergaderingen. En zal er minimaal een keer per jaar een overleg worden bijgewoond met de hele Raad van Commissarissen.

overleg 218x174

 In onze nieuwsbrieven rubriek leest u o.a. de actuele gesprekspunten met Woontij 

Waarom huurverschillen voor dezelfde woningen? 


Sinds 2015 is er veel aandacht voor de betaalbaarheid van sociale huurwoningen en het beter inzetten van de huurtoeslag. Daarom moeten woningcorporaties per 1 januari 2016 ‘passend toewijzen’.

Passend toewijzen houdt in dat het inkomen en de huishoudensgrootte van de woningzoekende moeten passen bij de huurprijs van de woning. Woningzoekenden, die recht op huurtoeslag hebben, mogen we alleen nog woningen toewijzen met een huurprijs tot € 586,68 (bij 1 of 2 personen) of € 628,76 (bij 3 of meer personen). De overheid wil hiermee de uitgaven van huurtoeslag verminderen.

Woontij vindt het belangrijk dat woningzoekenden met recht op huurtoeslag voldoende kans blijven hebben op een woning. Daarom zijn de huren verlaagd van sommige woningen die leegkomen tot onder de genoemde grenzen. Dit betekent dat nieuwe huurders soms een lagere huur (gaan) betalen dan hun voorgangers en buren.

Penningmeester gezocht

 

De  penningmeester heeft  ons laten weten om persoonlijke redenen per  31 december 2019 af te treden. Daarom moeten we op zoek naar een nieuwe  penningmeester. Het moet om de  juiste verhoudingen in het bestuur te houden een huurder zijn. 

Als u denkt dat is wel iets voor mij stuur dan een reactie aan de secretaris waarin u aan geeft of u ervaring hebt als penningmeester of bereidt bent die ervaring te verwerven. Wij werken met een simpel boekhoudsysteem en de meeste  betalingen verlopen via een automatische incasso. U bent verantwoordelijk  voor een juist beheer van de bank en spaarrekening en stelt de begroting op. U maakt het jaarverslag van de penningmeester. Het is niet veel werk maar het moet wel worden gedaan.

Aanmelden als penningmeester kunt u door een email te sturen aan secretaris@bewonersvereniging-nieuwediep.nl of te bellen naar de secretaris de heer A. Smit 06 57614952 

Algemene ledenvergadering 2019

 

De beuk

 

Dit jaar waren we met de ALV weer terug op een bekend nest buurthuis de Beuk.

17 leden hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om aanwezig te zijn. Verder waren aanwezig, Dhr.  P. Sayers ( VZ  Raad van Commissarissen Woontij), Dhr. J van Andel (directeur/bestuurder van Woontij) en Mw. C. Groen ( Manager Wonen van Woontij)

De diverse vergaderstukken zoals de  notulen, het jaarverslag van de secretaris en de  penningmeester werden goed  gekeurd, de kascontrole had ook geen problemen opgeleverd  En de  begroting 2020  werd door de aanwezigen ook goedgekeurd. Er was veel belangstelling  voor de rondvraag en leverde voldoende vragen/opmerkingen op die ook in bijna alle gevallen direct  beantwoord konden worden.

Na de pauze was er een interactieve presentatie van de Gemeente en de Brandweer over brandpreventie

Weer spreekuur Woontij in Den Helder

 

 

Woontijkantoor
In maart start Woontij met een inloopspreekuur in Den Helder. Elke laatste dinsdag van de maand kunt u, zonder afspraak tussen 13.00 en 16.00 uur, het Woontij kantoor aan de Hertzogstraat 82 binnenlopen met uw vragen, opmerkingen of ideeën.

 

 

Huurverhoging voor 2019

 

Zoals in 2018 door Woontij was afgesproken met de BVN zijn de onderhandelingen vroeger gestart voor de huurverhoging 2019. Dit om reden dat naar ons idee er weinig tot geen inspraak meer was op het moment dat wij de voorstellen van Woontij kregen. Ook heeft Woontij ons voorstel, sneller de streefhuren gelijk te trekken, overgenomen.

De huren van de Woontij-woningen worden in 2019 gemiddeld met iets minder dan 1,6% verhoogd. Hiermee wordt het inflatievolgend huurbeleid als uitgangspunt gehanteerd. Woningen onder de streefhuur (hebben ten opzichte van aantal woningwaarderingspunten een lage huur) krijgen een iets hogere huurverhoging. Woningen met een huurprijs boven de streefhuur krijgen huurverlaging. Bij de uitwerking van deze regeling voor 2019 zijn de adviezen van de BVN nadrukkelijk verwerkt.

  • De woningen onder de streefhuur krijgen 4,1% huurverhoging.

  • In Den Helder krijgen de woningen vanaf € 60,-  boven de streefhuur een huurverlaging van 4,2% en woningen tot € 60,- boven de streefhuur een huurverlaging van 2,3%.

Met het definitieve voorstel van Woontij gingen wij namens onze leden akkoord. Onze doelstelling om sneller naar gelijke huren te groeien is door dit voorstel ook gehonoreerd.

Vergaderagenda bestuursoverleg met klankbordleden BVN

 

 

2020

Vrijdag 10 januari 10:30 uur

Vrijdag 14 februari 10:30 uur

Vrijdag 13 maart 10:30 uur

Vrijdag 10 april 10:30 uur

Vrijdag 8 mei 10:30 uur

ALV 2020 woensdag 13 mei

Vrijdag 12 juni 10:30 uur

Vrijdag 11 september 10:30 uur