Bewonersvereniging Nieuwediep

"Voor u en met u"

De Bewonersvereniging Nieuwediep is een onafhankelijke vertegenwoordiging voor de huurders van Stichting Woontij

     

De vereniging stelt zich als doel om de belangen van haar leden te behartigen in het overleg met Stichting Woontij.

De onafhankelijke Bewonersvereniging Nieuwediep probeert dat te bereiken door regelmatig overleg te voeren met Woontij, zo nodig door onderhandelen en het schriftelijk vastleggen van gemaakte afspraken. Op die manier ontstaat duidelijkheid voor de huurders en kan iedere individuele huurder hier ook een beroep op doen.

Samen sta je sterker, en dat geldt ook voor huurders. Het is belangrijk dat huurders zich verenigen in huurdersorganisaties of bewonerscommissies, omdat hun stem dan beter wordt gehoord en hun belangen beter worden behartigd in het overleg met de verhuurder en de gemeente. Hoe beter een huurdersorganisatie is georganiseerd en hoe beter de band en de communicatie is met haar achterban, des te meer krijgen huurdersorganisaties voor elkaar. Zoals een lagere huurverhoging, lagere servicekosten, beter onderhoud en betere dienstverlening. Jaarlijks kunnen de huurders de Algemene Ledenvergadering bijwonen om uw stem te laten horen.

Dit is vaak geen gemakkelijke klus. Daarom is een sterke en vooral zelfstandige huurdersvereniging in het belang van alle huurders, dus ook voor U!

Bij juridische geschillen kan de huurdersvereniging terug vallen op de landelijke huurdersorganisatie De Woonbond  waarbij wij zijn aangesloten.

Het bestuur van de bewonersvereniging behartigt de belangen van de ruim 500 leden.

Meld u daarom voor slechts  1 euro per maand aan als lid.

 

 

De Bewonersvereniging Nieuwediep bemiddelt niet in de toewijzing van de woningen

U dient zich daarvoor in verbinding stellen met de verhuurder Woontij. Dat kan via een mail aan info@woontij.nl

Of kijk op de  website van Woontij

LogoColorTextBelow 

 

woontij logo home

 

 

 

 

Ons overleg met Woontij

 

Jaarlijks zal 4 x overleg worden gevoerd met Woontij. 2 x per jaar zal het hoofd Woondiensten, al dan niet samen met andere disciplines binnen Woontij, worden uitgenodigd deel te nemen aan een bestuursvergadering. Vast onderdeel zal o.a. de communicatie zijn. Ook zullen wij naar behoefte de voorzitter van de Raad van Commissarissen uitnodigen deel te nemen aan de bestuursvergaderingen. En zal er minimaal een keer per jaar een overleg worden bijgewoond met de hele Raad van Commissarissen.

Actuele agendapunten welke nu op de agenda staan (bekijk alle onderwerpen van het overleg)

 

 

 

 

overleg 218x174

 

nieuwsbrief

 

De BVN stuurt weer nieuwsbrieven naar haar leden

 

Met het opnieuw uitbrengen van een nieuwsbrief, een keer per kwartaal, herstelt het bestuur weer een oude traditie. Doel hiervan is u als lid beter te informeren en meer te betrekken bij de bewonersvereniging want het bestuur kan het niet alleen. Helaas heeft het bestuur ook moeten besluiten het huur-verhogingsnummer van de Woonbond te laten vervallen. De kosten zijn zo hoog geworden dat dit niet te handhaven is. Er zijn wel een klein aantal exemplaren beschikbaar maar op=op.

 

Uiteraard kunnen de bezoekers van de website de nieuwsbrieven nalezen 

(on)Tevreden over de inhoud van de nieuwsbrief, laat het ons weten want misschien kan het beter. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen meldt dat dan schriftelijk aan de secretaris. Mail naar secretaris@bewonersvereniging-nieuwediep.nl

De eerste nieuwsbrief van 2019 staat nu klaar

Waarom huurverschillen voor dezelfde woningen? 


Sinds 2015 is er veel aandacht voor de betaalbaarheid van sociale huurwoningen en het beter inzetten van de huurtoeslag. Daarom moeten woningcorporaties per 1 januari 2016 ‘passend toewijzen’.

Passend toewijzen houdt in dat het inkomen en de huishoudensgrootte van de woningzoekende moeten passen bij de huurprijs van de woning. Woningzoekenden, die recht op huurtoeslag hebben, mogen we alleen nog woningen toewijzen met een huurprijs tot € 586,68 (bij 1 of 2 personen) of € 628,76 (bij 3 of meer personen). De overheid wil hiermee de uitgaven van huurtoeslag verminderen.

Woontij vindt het belangrijk dat woningzoekenden met recht op huurtoeslag voldoende kans blijven hebben op een woning. Daarom zijn de huren verlaagd van sommige woningen die leegkomen tot onder de genoemde grenzen. Dit betekent dat nieuwe huurders soms een lagere huur (gaan) betalen dan hun voorgangers en buren.

De BVN actief aanwezig op de Woontijdag 2018

Samen met 125 deelnemers heeft de BVN de Woontijdag 2018 in schouwburg De Kampanje bijgewoond. Een divers gezelschap van belanghebbenden van Woontij nam actief deel aan een interactief discussieprogramma, onder leiding van dagvoorzitter Anouschka Laheij.

De 3 strategische speerpunten (lokaal maatwerk, voldoende woningen en duurzaamheid) werden belicht. Over de positionering van Woontij in Den Helder liepen de meningen uiteen.

Woontijdag

Er ontstonden actieve discussies waarbij voor de verschillende thema's gasten aan tafel werden uitgenodigd om over de onderwerpen te praten en hun mening te geven. Zo ook werd onze voorzitter Joke van Beveren onverwachts uitgenodigd aan tafel plaats te nemen en haar standpunt te geven over de posititionering, lokaal maatwerk en de doelgroepen van Woontij. Woontij heeft volgens de BVN een andere strategie voor Den Helder dan voor Texel en dat werd ook duidelijk gemaakt bij de discussies die ontstonden nav de uitspraken van de tafel. Ook heeft onze voorzitter duidelijk gemaakt wat de BVN onder maatwerk verstaat en daar ligt voor Woontij nog enige uitdagingen om dit te bewerkstelligen. Deze onderwerpen heeft de BVN ook geagendeerd voor ons gezamelijk overleg.

 Woontijdag 3

 

Vergaderagenda bestuursoverleg met klankbordleden BVN

 

 

2019

Vrijdag 12 april 10:30 uur

Vrijdag 10 mei 10:30 uur

Woensdag 15 mei Algemene ledenvergadering

Vrijdag 14 juni 10:30 uur

Vrijdag 13 september 10:30 uur

Vrijdag 11 oktober  10:30 uur

Vrijdag 15 november 10:30 uur

Vrijdag 13 december 10:30 uur