Overleg met Woontij


overleg 218x174 (1)De afgelopen maanden heeft de BVN overleg gevoerd met Woontij. Onderwerpen welke zijn besproken of nog op de agenda staan:

 • Huurbeleid 
 • CV-ketels vervanging complexen Den Heder
 • Woonklachten Bram Lensen
 • Onderhoud begroting 
 • Prestatieafspraken
 • Communicatie
 • Duurzaamheid plannen
 • Woonklachten Seringenlaan
 • Deurbel systemen complexen

 kantoor (2)

Noodliften geplaatst in de Bezaan door Woontij

liften

Nadat onze complexvertegenwoordiger van de Bezaan Joost Scheffer en de BVN aandacht bij Woontij gevraagd hebben voor de onbetrouwbare lift die ervoor zorgde dat er verschillende keren bewoners opgesloten zaten in het complex, heeft Hans Mostert van Woontij er direct voor gezorgd dat de volgende dag NoodLiften uit Vianen op de trappen een noodlift hebben geplaatst. Daarmee zijn de zorgen voor de komende feestdagen voorkomen. Top actie van Woontij en Nood Liften met een speciale dank voor Hans Mostert.

Lift bezaan

De mannen van NoodLiften uit Vianen wensen de bewoners fijne feestdagen!

 Bestuurlijk overleg BVN met Woontij


Woontij komt de afspraken niet na.

De BVN heeft en plannen ontvangen van Woontij m.b.t. de huurverhogingen van 2022. In het overleg met Woontij heeft de BVN de onvrede over het proces kenbaar gemaakt.

De modus voor de verhogingen welke voorgaande jaren zijn afgesproken met de BVN worden volledig losgelaten. De huurverhoging van Woontij komt op 2% voor alle woningen. De BVN heeft aangegeven dat deze eenzijdige beslissing niet bevalt en de gemaakte afspraken nagekomen dienen te worden. Woontij zal dit intern bespreken en hierop reageren.

In de Woontijding heeft het bestuur gelezen dat Woontij heeft besloten de huurverhoging tot 1 oktober uit te stellen. De BVN heeft deze berichtgeving niet ontvangen van Woontij en is onduidelijk welke achterliggende gedachten hiervoor zijn.

Op 12 juli heeft de BVN het bericht ontvangen van Dhr. van Andel dat Woontij heeft besloten om per 1 oktober een generieke huurverhoging van 2% door te voeren. Het advies van de BVN, om de huren boven de streefhuur geen huurverhoging toe te passen, zal niet worden overgenomen.

De eerdere afspraken over de huurprijzen boven de streefhuur worden dus niet nagekomen. Dit is volgens Woontij vanwege het gewijzigd huurbeleid van de overheid. Deze afspraken zijn volgens Woontij gemaakt in een periode dat, uitgaande van een inflatievolgend huurbeleid, er sprake was van differentiatiemogelijkheden.

De komende jaren staat de huurverhoging nog verder onder druk, onder andere door voornemens van de minister voor huurbevriezingen en loskoppeling van huurverhoging en inflatie.

De BVN zal bij het eerstvolgend overleg met Woontij kenbaar maken dat wij blijven streven naar de methodiek die is afgesproken met Woontij.Eindelijk vervanging van de cv-ketels

De firma KTI uit Schagen is inmiddels begonnen met het vervangen van de oude cv-ketels van de complexen Lidwina, Catharina en Jozef.

De planning zal lopen tot ongeveer maart 2023.

Jan van Andel heeft in overleg met de BVN een compensatievoorstel gemaakt voor tegemoetkoming van de huurders en deze heeft Jan gepresenteerd op de ALV 2023 op 19 oktober.

 • Iedereen die op 31 december 2021 nog geen nieuwe CV heeft ontvangt een tegemoetkoming van € 100,-;
 • Iedereen die op 30 september 2022 nog geen nieuwe CV heeft ontvangt een tegemoetkoming van € 150,-;
 • Iedereen die op 31 december 2022 nog geen nieuwe CV heeft ontvangt een tegemoetkoming van € 200,-;
 • Iedereen die op 31 maart 2023 nog geen nieuwe CV heeft ontvangt een tegemoetkoming van € 250,-.

De BVN is blij dat nu eindelijk de ketels worden vervangen en dat Woontij een acceptabele compensatie voor de zeer late vervanging heeft gemaakt.

Uiteraard blijft de BVN dit monitoren en zodra er een stagnatie optreedt dit meteen met Woontij bespreken.


Prestatieafspraken gemeente Den Helder

Mw. van Beveren heeft samen met Dhr. Van Andel en Mw. Scholten van Woontij deelgenomen aan het overleg met de gemeente voor de prestatieafspraken. Hierin heeft Mw. van Beveren aangegeven dat er geen evaluatie heeft plaatsgevonden van de huidige afspraken.

Mw. van Beveren heeft aandacht gevraagd in de afspraken voor veiligheid van complexen en omgeving daarvan maar ook de leefbaarheid en duurzaamheid verdienen aandacht. Ook appelleert Mw. van Beveren op de resultaatgerichtheid van de afspraken.

Onderwerpen welke in de afspraken genoemd zullen worden zijn o.a. nieuwe sociale huren, woningbouw en de plannen voor de Windwijzer.

Nu oktober 2022 ligt er nog steeds geen concept van de afspraken en de ondertekening van de prestatie afspraken laat op zich wachten.


Nieuwe huurregels 2022

Ook dit jaar verandert er weer veel in de regels voor de jaarlijkse huurverhoging. Sociale huurders krijgen per 1 juli te maken met een huurverhoging van 2,3%, vrijesectorhuurders met een verhoging van 3,3%. Is de huur lager dan € 300 ? Dan geldt een afwijkende huurverhoging. Ook de inkomensafhankelijke huurverhoging is terug, in een nieuwe gedaante. Zoveel meer regels? Zoveel meer redenen om bezwaar te maken tegen de huurverhoging. Kortom, een helder, toegankelijk overzicht van alle nieuwe (spel)regels is voor de achterban van de BVN van groot belang.


 

Algemene ledenvergadering 2022

  

Rietschooten2

Op woensdag 19 oktober heeft de BVN de ALV 2022 gehouden in de Woon en Leef Gemeenschap de Rietschooten. Dhr. van Andel, directeur/bestuurder van Woontij, Dhr. Sayers, voorzitter van de Raad van Commissarissen en Mw. Scholten manager wonen en financien van Woontij waren hierbij aanwezig.
 
Het was ook weer na enige jaren dat de BVN weer op het "oude nest"de ALV hield. 17 Leden waren aanwezig en daarvan waren er huurders van de Rietschooten, Tjemapka, Genua, Catharina en Bram Lensen.
 
De voorzitter deelde mee dat er 2 nieuwe complexvertegenwoordigers zijn toegetreden tot de klankbord groep. Dhr. N van Delft voor Tjempakka en Dhr. J Scheffer voor de Bezaan. Mevr. M Marcus van Jozef heeft opgezegd.
 
De notulen 2022, jaarverslagen secretaris en penningmeester, de begroting en financiele overzichten werden goedgekeurd en de leden verleenden decharge voor de kasoverzichten welke door Dhr. Stolk zijn gecontroleerd.
 
Bij de rondvraag kwamen onderwerpen aan bod zoals: verduurzamen, vervanging van de cv ketels van Catharina, Lidwina en Jozef , de communicatie met Woontij en hoe Woontij met de huuropbrengsten van Den Helder omgaat.
Voor wat betreft de cv-ketels heeft Dhr. van Andel toelichting gegeven van het compensatievoorstel voor huurders van Catharina, Lidwina en Jozef waarvan later dan 31 december 2021 de ketel is vervangen. De BVN was al eerder akkoord gegaan met dit voorstel.
De compensatieregeling ziet er als volgt uit:
 • Iedereen die op 31 december 2021 nog geen nieuwe CV heeft ontvangt een tegemoetkoming van € 100,-;
 • Iedereen die op 30 september 2022 nog geen nieuwe CV heeft ontvangt een tegemoetkoming van € 150,-;
 • Iedereen die op 31 december 2022 nog geen nieuwe CV heeft ontvangt een tegemoetkoming van € 200,-;
 • Iedereen die op 31 maart 2023 nog geen nieuwe CV heeft ontvangt een tegemoetkoming van € 250,-.
Na de pauze heeft Dhr. Sayers een presentatie gegeven over de rol, samenstelling en regels van de raad van commissarissen van Woontij waarna Dhr. van Andel een inkijk van de Woontij organisatie en een uitleg van de Visie en missie gaf. Duidelijk waren de uitdagingen waar Woontij voor staat.
Er was gelegenheid voor vragen en deze werden direct door Dhr. van Andel en Dhr. Sayers beantwoord.
 
De BVN hoopt op een grotere opkomst volgend jaar.
 
 

Een stap vooruit, van denken naar doen

de Woonbond helpt de BVN een stap vooruit

De Woonbond start daarom ‘Een stap vooruit, van denken naar doen’. Een nieuw project om de BVN te helpen de nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Het doel is vast te stellen of de huurders tevreden zijn over het werk van de BVN. Werk dat door vrijwilligers wordt gedaan door voor de rechten van de huurders op te komen. Ook wilt de BVN weten of het beeld van de BVN nog klopt met de doelstellingen zoals die in 2007, mede door de huurders, zijn geformuleerd en de huurders meer te betrekken bij de belangenbehartiging.

Eind 2019 en begin 2020 heeft de BVN en de Woonbond met medewerking  van Woontij een enquête uitgezet naar alle huurders van Woontij in  Den Helder. Doel was te inventariseren hoe de huurders dachten over de BVN, maar zeker niet onbelangrijk of er  huurders waren die bereidt zijn de  vereniging  te ondersteunen. Van de uitgezette 750 formulieren kwam ongeveer 220 ingevulde formulieren terug bij de Woonbond.  Die de informatie verwerkte. Maar toen sloeg Corona toe en werd het onmogelijk om iets met de uitkomsten te doen. Deels ook omdat we geen duidelijk verhaal van de Woonbond kregen en omdat medewerkers besmet raakten. Nu een jaar later is de afhandeling van de enquête over genomen door een andere medewerker. Maar ook nu kunnen wij nog niet bijeenkomen en de resultaten bespreken. Wij zijn  ons bewust dat de huurders die bereidt waren zich in te zetten nu nog steeds  op  een reactie wachten. Maar wij kunnen niet reageren omdat wij de  benodigde informatie niet hebben. Wij hopen later dit jaar meer duidelijkheid te krijgen en zullen dan overleggen hoe wij  verder moeten gaan. Onze excuses dat wij dit niet eerder naar buiten konden brengen en hopen dat niet teveel huurders nu afhaken..

Huurdersorganisaties hebben onder de Woningwet 2015 een sterke positie gekregen in het overleg met verhuurders en gemeenten. Dat biedt tal van kansen voor huurders, maar zorgt ook dat er steeds meer van huurdersorganisaties wordt gevraagd.

Vergader agenda 2023

 

vergaderruimte

 


 • Bestuursvergadering met de klankbordleden

  locatie BVN kantoor

  10 februari 10:00 - 12:00 uur

  10 maart 10:00 - 12:00 uur

  7 april 10:00 - 12:00 uur

  12 mei 10:00 - 12:00 uur

  9 juni 10:00 - 12:00 uur

  8 september 10:00 - 12:00 uur

  13 oktober 10:00 - 12:00 uur

  10 november 10:00 - 12:00 uur

  8 december 10:00 - 12:00 uur

 • BVN dagelijks bestuursoverleg

  Locatie BVN kantoor

  11 januari 16:00 - 17:30 uur

  8 februari 16:00 - 17:30 uur

  8 naart 16:00 uur - 17:30 uur

  5 april 16:00 - 17:30 uur

  3 mei 16:00 - 17:30 uur

  7 juni 16:00 - 17:30 uur

  6 september 16:00 - 17:30 uur

  11 oktober 16:00 - 17:30 uur

  8 november 16:00 - 17:30 uur

  6 december 16:00 - 17:30 uur

 • Bestuurlijk overleg met Woontij

  Locatie BVN kantoor

  Woensdag 8 maart 16:30-18:00 uur

  Woensdag 7 juni 16:30-18:00 uur 

  Woensdag 20 september 16:30-18:00 uur

  Woensdag 13 december 16:30-18:00 uur (met RvC)

 • Algemene Ledenvergadering

  31 mei 19:30 - 22:00 uur (uitgesteld)

   

   

   


Seringenlaan 50, 1783 EV Den Helder
Telefoon: 06 51053841

Spreekuur op afspraak