Advies huurverhoging

Advies Huurverhoging 2019

In 2017 werd ons advies afgewezen omdat de beschikbare tijd het BVN advies te realiseren ontbrak en het gegeven dat de BVT (bewonersvereniging Texel) zich al akkoord had verklaart met de jaarlijkse huur-verhoging. Woontij beloofde toen om reeds in januari 2018 de huurverhoging te willen bespreken. Uiteindelijke werd het eind februari 2018 voordat wij het voorstel kregen. Onze voorzitter heeft een aantal opmerkelijke zaken ontdekt in het voorstel van Woontij en die ook aan Woontij voorgelegd. Woontij stelde voor om de huren over het geheel genomen met niet meer dan 2.4 % te verhogen. Voor de groep huurders die (soms ver) boven de streefhuur zitten zou er zelfs een huurverlaging van 0.5 % in zitten. De BVN deed een tegenvoorstel om de huren onder de streefhuur iets meer te verhogen en de huren boven de streefhuur iets sneller te verlagen. Het ging om respectievelijk om 0.4% en 1.0%. Want de huur van huurders die boven de streefhuur zitten wordt in hele kleine stapjes afgebouwd en om de streefhuren gelijk te krijgen is nu een zaak van te lange adem. Helaas werd ook nu het voorstel van de BVN en van de BVT afgewezen. Woontij stelt namelijk al in november voorafgaand aan de huurverhoging de begroting vast omdat Woontij verder moet kunnen werken/ investeren. De bewonersverenigingen mogen dan in het voorjaar een advies uitbrengen maar feitelijk is het geschatte bedrag aan huurverhoging al ingeboekt. Bovendien gaan dan allerlei processen lopen o.a. vanuit de Rijksoverheid die de hoogte van de huurverhoging bepalen. Wij hebben aan Woontij laten weten dat deze gang van zaken geen recht doet aan de inspraak van de Bewonersverenigingen en dat is helaas niet voor het eerst het geval.

Update 16 oktober:

Afgesproken is mer Woontij dat de BVN actief mee gaat praten over de huurverhoging/ maatwerk. Woontij begrijpt het standpunt van de BVN en de beschikbare speelruimte zal zeker in overleg ingevuld worden naar de wens van de BVN. Er zal een actief maatwerk overleg gaan plaatsvinden met Woontij.

Update 5 december:

In tegenstelling tot eerdere jaren start Woontij dit jaar vroeger het overleg met de BVN over de huurverhoging van 2019. Was het tot nu toe gebruikelijk dat wij omstreeks maart - april van het jaar dat de huurverhoging van kracht werd een advies mochten uitbrengen over de huurverhoging, dit jaar is de start voor de huurverhoging van 2019 al in oktober. Ook voor het eerst wil Woontij ook een twee sporenbeleid onderzoeken m.a.w. er kan een andere huurbeleid worden toegepast in Den Helder dan voor Texel. Wij streven er naar dat de huurders die boven de streefhuur zitten een grotere huurverlaging krijgen dan dit jaar. Vast staat wel dat de huren inflatie volgend moeten zijn.