Algemene ledenvergadering 2020

Algemene ledenvergadering 2020

Dit jaar 23 september waren we met de ALV weer terug op een bekend nest buurthuis de Beuk.

 De beuk

Door het vervelende beestje Corona heeft de vereniging deze ALV moeten uitstellen.

De vergadering is ondanks de maatregelen goed bezocht. Aanwezig waren ook Dhr. J van Andel (directeur/bestuurder van Woontij) en Mw. C. Groen ( Manager Wonen van Woontij)

De diverse vergaderstukken zoals de  notulen, het jaarverslag van de secretaris en de  penningmeester werden goed  gekeurd, de kascontrole had ook geen problemen opgeleverd  en de  begroting 2021  werd door de aanwezigen ook goedgekeurd. Er was veel belangstelling  voor de rondvraag en leverde voldoende vragen/opmerkingen op die ook in bijna alle gevallen direct  beantwoord konden worden.

Met de goedkeuring van de ALV is Dhr C. Baijens benoemd als bestuurslid van de BVN

Na de pauze was er een presentatie Dhr. P.M.M. Offermanns over de wet maatschappelijke ondersteuning WMO.

De documenten:

Agenda

Notulen ALV 2019

Concept notulen ALV 2020

Concept begroting 2021

Jaarverslag secretaris

Jaarverslag penningmeester

 

Seringenlaan 50, 1783 EV Den Helder
Telefoon: 06 18818965

Spreekuur op afspraak