Nieuwe voorzitter BVN

op .

voorzitter hamer 300x201

 

Tijdens de ALV 2017 heeft de voorzitter de heer P Offermanns de voorzitterhamer overgedragen aan de secretaris Mevrouw. J. van Beveren -Bernard. Zij is gekozen door de vergadering nadat er verder geen tegenkandidaten hebben gemeld. De secretaris functie wordt ad iterim waargenomen door de heer A Smit.

 

 

Hierdoor is er een vacature ontstaan voor de secretaris functie van de BVN. De voorkeur gaat uit naar een huurder van Woontij. 

U kunt zich opgeven dmv het contactformulier
 
 
 
 
 

Algemene Ledenvergadering 2017

op .

17 mei de Algemene Leden Vergadering 2017

De beuk

Op woensdag 17 mei zal in Buurthuis de Beuk in de Hertzogstraat 7 de Algemene Leden Vergadering 2017 plaatsvinden
De vergadering begint om 19:30 uur. De zaal is open vanaf 19:00 uur

Omstreeks 20:15 uur zal de heer Cees Rondel een presentatie en een levendig praatje wil houden over de geschiedenis van Den Helder en de oude panden die nu WT flats etc. zijn

We hopen op een grote opkomst want het is belangrijk dat u uw stem laat horen. Iedereen die dat wil kan meedenken en/of meepraten.

Hier vindt u de agenda, concept notulen en jaarverslagen

 

 

Woningbehoefte blijft

op .

Grote behoefte aan betaalbare huurwoningen blijft

Het gaat nog steeds niet goed met de Nederlandse woningmarkt. Het totaal aantal sociale huurwoningen neemt af, terwijl steeds meer woningzoekenden een beroep doen op goedkope huurwoningen. Steeds meer mensen hebben het financieel moeilijker gekregen en kunnen nauwelijks hun huur- en energierekening betalen. Ook wonen meer mensen in een huis waarvan de huur hoog is ten opzichte van hun inkomen.

Dit concluderen Aedes, G4, G32, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Woonbond naar aanleiding van de rapportage ‘Staat van de Woningmarkt’ van het ministerie van BZK. Woningcorporaties en huurders sloten al een huurakkoord om de huren minder te verhogen dan het kabinet voorstaat.

Toenemende behoefte aan betaalbare huurwoningen

Naast de betaalbaarheid van huurwoningen maken Aedes, gemeenten en de Woonbond zich zorgen om de woningvoorraad. Volgens de Staat van de Woningmarkt kan het aantal sociale huurwoningen de komende tien jaar dalen, omdat de vraag naar sociale huur op lange termijn zal afnemen. Gemeenten, Woonbond en Aedes  hebben grote twijfels bij deze prognose. Het is lastig te voorspellen hoe woonvoorkeuren zich ontwikkelen. De vraag naar goedkope huurwoningen is ook afhankelijk van keuzes die een nieuw kabinet in 2017 gaat maken.

Op basis van landelijke cijfers blijkt juist dat een steeds grotere groep mensen in Nederland is aangewezen op de sociale huursector en dat aantal zal blijven stijgen. Door inkomensdaling, maar ook door de toename van kwetsbare doelgroepen als vergunninghouders, ouderen en mensen met een zorgvraag die zelfstandig blijven wonen.

Behoefte aan maatwerk

Ook regionaal kunnen omstandigheden zeer sterk verschillen, waardoor gemeenten, huurders en corporaties andere keuzes moeten maken dan de Staat van de Woningmarkt voorspelt. Zo constateert de Autoriteit Woningcorporaties in het Sectorbeeld 2016 dat de financiële ruimte verschilt per regio. En de vraag of er voldoende bestedingsruimte is voor de noodzakelijke fysieke opgave, is in elke regio volgens de Autoriteit niet eenduidig te beantwoorden. Zo’n gedifferentieerd beeld vraagt niet om landelijk beleid, maar juist om ruimte voor maatwerk en waar nodig een stimulerende en faciliterende rol van het Rijk.

Verhuurderheffing: jaarlijks 1,7 miljard minder investeringen

Om de doorstroming uit sociale huurwoningen op gang te brengen, zijn er meer betaalbare huurwoningen nodig voor de middeninkomens. Beleggers en pensioenfondsen moeten daarom nu gaan investeren in middeldure huurwoningen.

Tegelijkertijd moeten er genoeg goedkope huurwoningen beschikbaar blijven en moet de bestaande woningvoorraad worden verduurzaamd. Deze enorme opgaven kunnen corporaties, gemeenten en huurders niet voor elkaar krijgen zolang het rijksbeleid niet wijzigt. De verhuurderheffing haalt jaarlijks 1,7 miljard weg uit de sociale huisvesting. Dat geld kan niet gebruikt worden om goedkope huurwoningen te bouwen, huurwoningen energiezuiniger te maken of huren laag te houden. Op langere termijn ondergraaft dat de sociale volkshuisvesting waar Nederland zo trots op mag zijn.

 

Meer kans op woning door wijziging beleid Woontij

op .

Meer kans op woning door wijziging beleid Woontij 

Den Helder – Woontij voert per 1 januari 2017 een aantal wijzigingen door, waardoor woningzoekenden meer kans maken op een woning.

Sinds 1 januari 2016 zijn er strenge regels met betrekking tot de huur van een (nieuwe) huurwoning en het inkomen van de bewoner(s). Bij elk nieuw huurcontract zijn corporaties verplicht de inkomens te controleren en ervoor te zorgen dat de woning passend wordt verhuur. Dit houdt dus in dat er woningen zijn waarop niet gereageerd kan worden, omdat het inkomen te laag (of te hoog is).

Het doel van het verdelen van woonruimte is een evenwichtige verdeling, waarbij de keuzevrijheid zoveel mogelijk bij de woningzoekenden ligt. De wachttijd zou voor alle woningzoekenden ongeveer even lang moeten zijn, ongeacht inkomen of huishoudengrootte. De inschrijfdatum van de woningzoekenden moet zoveel mogelijk tot zijn recht komen.

Evaluatie
“Met deze uitgangspunten hebben we het beleid van het afgelopen jaar geëvalueerd. Deze evaluatie leidt tot aanpassingen die weer leiden tot ruimere keuzemogelijkheden voor de woningzoekenden van Woontij. Vanaf nu zijn de mogelijkheden om te reageren op het Woontij woningaanbod verruimd. Er zijn ‘schotjes’ verwijderd tussen de diverse inkomens- en huurprijsgrenzen. Woningzoekenden hebben vanaf heden meer mogelijkheden op vrijgekomen woningen te reageren dan het afgelopen jaar.”

 

 

Tekenen prestatieafspraken

op .

Nieuwe afspraken over wonen in Den Helder

 

De gemeente heeft nieuwe prestatieafspraken gemaakt met Woningstichting Den Helder, Stichting Woontij, Stichting Huurdersbelang en Bewonersvereniging Nieuwediep. Den Helder – De gemeente heeft nieuwe prestatieafspraken gemaakt met Woningstichting Den Helder, Stichting Woontij, Stichting Huurdersbelang en Bewonersvereniging Nieuwediep.

Maandag 12 december ondertekenden zij samen met wethouder Odd Wagner een overeenkomst. Hierin staan onder meer afspraken over samenwerking, betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen, duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid.

De ondertekening is belangrijk, omdat hiermee alle partijen afspreken te werken aan een goed woon- en leefklimaat voor bewoners van sociale woningbouw. Basis voor de nieuwe prestatieafspraken is de Woonvisie van Den Helder 2016-2020 “In Den Helder kan meer!”. De Woonvisie zet in op het behoud en het versterken van welvaart en welzijn voor de huidige en toekomstige bewoners. Niet de stenen, maar de mens staat centraal.

Hoofdthema’s
De hoofdthema’s van de Woonvisie zijn: Betaalbare kwaliteit, Goed wonen voor jong & oud, Duurzaam wonen en Tijdelijk wonen. Op basis van de Woonvisie hebben de beide corporaties een ‘bod’ uitgebracht aan de gemeente over hun plannen voor 2017. Dit bod is betrokken bij het maken van de afspraken.

 

 

Reactie Woonbond huurnota

op .

Reactie Woonbond op de miljoenennota


20 september 2016


Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘We zijn verheugd dat er 150 miljoen extra naar de huurtoeslag gaat. Gezien de enorm gestegen huren de afgelopen jaren, en de groeiende groep huurders die de huur met moeite kan betalen, is dat hard nodig.’

Door de wijziging gaan huurtoeslagontvangers er per maand €10,50 op vooruit. ‘Dat is een goede zaak. Eindelijk gebeurt er iets tegen de toenemende armoede onder huurders, al zijn de grote financiële problemen voor huurders hier niet mee van de baan.’

Ook huurders die net iets te veel verdienen voor huurtoeslag, zijn tegen enorme huurstijgingen aangelopen. Zij worden niet gecompenseerd door het verhogen van het huurtoeslagbudget.