Nieuwsbrief 2-2019

Bericht van Woontij

Sinds 1 januari 2016 kunnen huurders bij ons terecht na het maken van een afspraak. Voor de meeste huurders werkt dit prima. Voor een aantal mensen is het fijner om even binnen te lopen met hun vragen of ideetjes. Daarom hebben we voor zowel voor onze huurders in Den Helder en Julianadorp als voor onze huurders op Texel een inloopspreekuur.

Voor ons kantoor in Den Helder hebben we een maandelijks spreekuur. Elke laatste dinsdag van de maand kunt u, zonder afspraak tussen 13.00 en 16.00 uur, ons kantoor aan de Hertzogstraat 82 binnenlopen met uw vragen, opmerkingen of ideeën.

 

Huurverhoging 2019

Zoals in 2018 door Woontij was afgesproken met de BVN zijn de onderhandelingen vroeger gestart voor de huurverhoging 2019. Dit om reden dat naar ons idee er weinig tot geen inspraak meer was op het moment dat wij de voorstellen van Woontij kregen. Ook heeft Woontij ons voorstel, sneller de streefhuren gelijk te trekken, overgenomen. Het eerste voorstel van Woontij was:

Een huurverhoging van 1,55% vast te stellen, conform begroting:

Aftoppingsgrens voor jongeren loslaten voor woningen waarin een huurder woont die ouder is dan 22 jaar

Woningen die streefhuur hebben bereikt 0%

Woningen boven de streefhuur een huurverlaging van 0,01% tot en met 1,0% verlaging

Woningen onder streefhuur een huurverhoging van 0,01% tot en met 4,1%

Na diverse berekeningen en daarna onderhandelingen is het voorstel uiteindelijk aangepast door Woontij. Doordat er wijzigingen waren in het aantal woonpunten en de WOZ waarde werd de huurverlaging voor menig huurder hoger.

Huurverhoging 2019 De huren van de Woontij-woningen worden in 2019 gemiddeld met iets minder dan 1,6% verhoogd. Hiermee wordt het inflatievolgend huurbeleid als uitgangspunt gehanteerd. Woningen onder de streefhuur (hebben ten opzichte van aantal woningwaarderingspunten een lage huur) krijgen een iets hogere huurverhoging. Woningen met een huurprijs boven de streefhuur krijgen huurverlaging. Bij de uitwerking van deze regeling voor 2019 zijn de adviezen van de BVN nadrukkelijk verwerkt.

  • • De woningen onder de streefhuur krijgen 4,1% huurverhoging.
  • • In Den Helder krijgen de woningen vanaf € 60,-  boven de streefhuur een huurverlaging van 4,2% en woningen tot € 60,- boven de streefhuur een huurverlaging van 2,3%.

Met het definitieve voorstel van Woontij gingen wij namens onze leden akkoord. Onze doelstelling om sneller naar gelijke huren te groeien is door dit voorstel ook gehonoreerd.

 

Algemene Leden Vergadering

Dit jaar waren we met de ALV weer  terug op een bekend nest  buurthuis de Beuk.

17 leden hadden gehoor gegeven aan de  uitnodiging om aanwezig te zijn. Verder waren

Aanwezig, Dhr.  P. Sayers, ( VZ  Raad van Commissarissen Woontij) Dhr. J van Andel (directeur/bestuurder van Woontij) en

Mw. C. Groen ( Manager Wonen van Woontij)

De diverse vergaderstukken zoals de  notulen, het jaarverslag van de secretaris en de  penningmeester werden goed  gekeurd, de kascontrole had ook geen problemen opgeleverd  En de  begroting 2020  werd door de aanwezigen ook goedgekeurd. Er was  veel belangstelling  voor de rondvraag en leverde voldoende vragen/opmerkingen op die ook in bijna alle gevallen direct  beantwoord konden worden.

Na de pauze was er een interactieve presentatie  van de  Gemeente en de Brandweer over brandpreventie: Wist u dat u bij een brand  maar 3 minuten de tijd  hebt  om u uit de voeten te maken?

 De  brandweer  in Den Helder is binnen 5 minuten na de  melding bij de  brandhaard. De vrijwillige  brandweer in Julianadorp is op een na de snelste bij  een brand  in dat  deel van de  gemeente, alleen Dirkshorn is nog  iets sneller.

Handige tips kregen we ook zoals zorg dat u een zaklamp bij de  hand hebt want als er  veel rook is ziet u niets meer. Alles waar een accu in zit  is een potentieel gevaar tijdens het opladen, denk daarbij aan uw mobiele telefoon, een scootmobiel of E-bike. Maar ook die stoffige stekkerdoos onder uw bed en wat dacht  u van de  wasdroger waar het stof  zich in het filter ophoopt enz. Het werd een latertje maar iedereen keerde  tevreden weer huiswaarts en in sommige complexen komt op verzoek van de  huurders de inspectie van de  Gemeente nog  eens  langs om  te  beoordelen of er nog verbeteringen moeten komen i.v.m. de brandveiligheid.

 

Penningmeester gezocht

De  penningmeester heeft  ons laten weten om persoonlijke redenen per  31 december 2019 af te treden. Daarom moeten we op zoek naar een nieuwe  penningmeester. Het moet om de  juiste verhoudingen in het bestuur te houden een huurder zijn.  Als u denkt dat is wel iets voor mij stuur dan een reactie aan de secretaris waarin u aan geeft of u ervaring hebt als penningmeester of bereidt bent die ervaring te verwerven. Wij werken met een simpel boekhoudsysteem en de meeste  betalingen verlopen via een automatische incasso. U bent verantwoordelijk  voor een juist beheer van de bank en spaarrekening en stelt de begroting op. U maakt het jaarverslag van de penningmeester. Het is niet veel werk maar het moet wel worden gedaan.

 

Nieuws  van Woontij

De voormalige basisschool De Windwijzer aan de Javastraat in Den Helder is in zodanige slechte staat dat renovatie van het gebouw tot woonruimte financieel niet haalbaar is. Het pand wordt gesloopt, waarna plannen kunnen worden ontwikkeld voor een woonproject op deze locatie. De sloopvergunning is verstrekt en de aanbesteding van de sloop heeft plaatsgevonden. Sloopbedrijf Van der Bel uit Middenmeer start binnenkort met de sloop. In het najaar start Woontij met de plan-ontwikkeling voor een nieuw woonproject in de sociale huursector op deze locatie.

 

Nieuws van de Woonbond

Huurders die begeleid of beschermd wonen en ten onrechte geen huurtoeslag kregen, komen daar alsnog voor in aanmerking. Dat schreef minister Ollongren (BZK) deze week in een brief aan de Tweede Kamer.

Zowel de Nationale Ombudsman als de Federatie Opvang hadden aangekaart dat huurders die tijdelijk woonruimte huurden via een opvanginstelling in de problemen kwamen met huurtoeslag.

Veel huurders maakten mee dat hun aanvraag voor huurtoeslag werd afgewezen. Of dat ze reeds uitgekeerde toeslag moesten terugbetalen. Dit omdat de Belastingdienst oordeelde dat deze huurders een verkeerd huurcontract hadden voor huurtoeslag. In een rechtszaak die hier over gevoerd is oordeelde de rechter dat de Belastingdienst niet alleen naar het contract had moeten kijken,

maar ook naar de omstandigheden van de huur. Inmiddels werken veel opvang-instellingen die tijdelijk woonruimte verhuren met een nieuw modelcontract Maar daar zijn de mensen die vroeger ten onrechte een afwijzing kregen niet mee geholpen. Als oplossing voor dit probleem kondigde de minister nu nieuwe uitvoeringsregels voor de Belastingdienst aan. De zaken van huurders die ten onrechte niets kregen of ten onrechte moesten terugbetalen worden opnieuw beoordeeld. In overleg met de Federatie Opvang worden de huurders opgespoord om wie het gaat.

 

Bestuurlijk Overleg  Woontij – BVN

Op 14  mei 2019 heeft er een Bestuurlijk Overleg tussen Woontij en de BVN  plaats gevonden. Onderwerpen van gesprek waren o.a.

  • Notulen vorige vergadering 16 oktober 2018 en acties
  • Terugblik contactpersonenuitje 25 april (2021 in Den Helder)
  • Stalling Boosters in Pura Vida
  • Overlast Bram Lensen
  • Plannen Vendex-complex
  • Communicatie
  • Datum volgend overleg 9 juli 

In de volgende nieuwsbrief zal de BVN nader ingaan op deze  onderwerpen.

 

 

Nieuwsbrief 1-2019

Persbericht van de Woonbond

Nieuwe huurders kregen in 2018 gemiddeld 270 euro huurverlaging

Huurders die in het eerste half jaar van hun huurcontract de huurprijs lieten controleren kregen in 2018 gemiddeld €270,42,- euro huurverlaging, blijkt uit een onderzoek van de Woonbond. Huurders die een ‘vrije sector’ huurprijs betaalden (In 2018 boven de €710,68) terwijl dit gezien de kwaliteit van de woning niet geoorloofd is, kregen gemiddeld €355,31- huurverlaging. Het hoogste bedrag aan huurverlaging liep zelfs op tot €1376,52 per maand.

Er is een puntentelling waarmee de maximale huurprijs van een woning kan worden berekend. Ligt de huurprijs daar boven? Dan kan je als huurder via de Huurcommissie huurverlaging voor elkaar krijgen. Huurders die ten onrechte een huurprijs boven de liberalisatiegrens betalen kunnen dat alleen in het eerste half jaar van hun huurperiode. De Woonbond roept nieuwe huurders op altijd te controleren of ze niet meer betalen dan is toegestaan. Dat kan op de website van de Huurcommissie.

Vergeleken met 2017 kregen huurders minder vaak gelijk. In 2017 kregen huurders nog in 74% van de gevallen gelijk. In 2018 was dit slechts in 58% van de uitspraken het geval. Ook kelderde het aantal uitspraken. Dat past in de neergaande trend sinds 2015. Dat komt volgens de Woonbond deels doordat steeds minder huurwoningen beschermd worden door het puntenstelsel en doordat de maximale huurprijs op veel plekken enorm gestegen is.

Sinds 2015 telt de WOZ-waarde mee in het bepalen van de maximale huurprijs. Juist in woningmarktregio’s met veel schaarste, liggen die maximale huurprijzen daardoor erg hoog.

Huurders zullen daardoor minder vaak succesvol de huur kunnen verlagen.

Zet Sociaal Huurakkoord om in beleid

De Woonbond en corporatiekoepel Aedes roepen minister Ollongren in een gezamenlijke brief op de afspraken in het Sociaal Huurakkoord snel om te zetten in beleid. De afgesproken maatregelen om de betaalbaarheid voor huurders te verbeteren zijn hard nodig.

In mei 2018 presenteerde minister Ollongren (Wonen) de Nationale Woonagenda, die ook door de Woonbond en Aedes ondertekend werd. In de Woonagenda werden verhuurders en huurders opgeroepen om een nieuw Sociaal Huurakkoord te sluiten en afspraken te maken over de maximale huurstijgingen in de sociale huursector. Die oproep werd door de Tweede Kamer ondersteund.

De betaalbaarheid voor huurders verslechterde de afgelopen jaren en de financiële mogelijk-heden van corporaties zijn verre van rooskleurig. Door de oplopende belastingdruk onder dit kabinet, tot 3 miljard euro in 2021, was het moeilijk tot een akkoord te komen. Na moeizame onderhandelingen sloten Woonbond en Aedes eind vorig jaar uiteindelijk toch een nieuw Sociaal Huurakkoord. Het akkoord kwam er dankzij de bereidheid van huurders en corporaties om samen prioriteit te geven aan betaalbaarheid van het huren. Er werd onder meer afgesproken dat de huren bij corporaties gemiddeld maximaal met inflatie kunnen stijgen en dat huurders met een hoge huur en laag inkomen huurbevriezing of huurverlaging konden krijgen.

Algemene Leden Vergadering

De vereniging is officieel eind 2007 opgericht en omdat we een vereniging zijn moeten we jaarlijks verantwoording afleggen aan u onze leden. Dat gebeurd binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar.
U krijgt van het bestuur elk kwartaal een nieuwsbrief zoals deze. En elk jaar begin april een aantal stukken waarmee het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid in het achterliggende jaar. Bij deze stukken zit ook een uitnodiging om deel te nemen aan de Algemene Leden Vergadering de ALV. Maar daar komen gemiddeld 16 leden voor uit hun woning. De overige zijn de vertegenwoordigers van de verhuurder Woontij en de leden van de klankbordgroep en natuurlijk de bestuursleden. We hebben in de achter ons liggende jaren geprobeerd meer leden naar de ALV te halen zoals gratis taxi vervoer, een totaal andere omgeving b.v. vorig jaar op de Bonaire, maar het mocht niet baten. Natuurlijk kan dat betekenen dat u met z’n allen heel tevreden bent met de door u ontvangen informatie of is er een andere reden…..? Daarom deze oproep: Nu houden wij de ALV in de avond van 19:30 uur tot ongeveer 21:15 uur. Maar als wij nu eens naar de middag zouden gaan b.v. van 14:00 tot 16:00 uur zou u dan wel komen….? Door hier te klikken kunt u aan onze secretaris doorgeven welke voorkeur u heeft. Want uw mening telt voor ons. Heeft u geen computer ga dan naar uw complex-vertegenwoordiger ( voor zover aanwezig) en geef daar uw mening aan door.

Reactie doorrekeningen klimaat-akkoord ( bron: de Woonbond)

De 1,5 miljoen woningen die in 2030 van het gas af moeten, gaan we met de huidige investeringen bij lange na niet halen. Tenzij het kabinet wat doet aan de enorme belastingdruk bij corporaties. Dat is nu wel bevestigd,’ zegt Woonbonddirecteur Paulus Jansen in een reactie op de doorrekeningen van het Klimaatakkoord door de planbureaus. Het PBL schrijft in haar rapport. ‘Na 2022 is er onvoldoende subsidiebudget om in 2030 1,5 miljoen gebouwen aardgasvrij te maken. ‘Dat is ook niet zo vreemd, verhuurders betalen jaarlijks miljarden aan verhuurderheffing over de waarde van hun sociale huurwoningen.
Dat scheelt enorm veel investeringskracht.
Niet voor niets is aan de klimaattafels gezegd dat het mes in de verhuurderheffing moet.
Het kabinet moet nu echt in beweging komen. Anders blijven huurders in slecht geïsoleerde woningen zitten terwijl de energierekening oploopt. Dat is onacceptabel.’

De Woonbond onderhandelde aan de klimaattafel over de gebouwde omgeving.
Maar een handtekening onder het Klimaatakkoord komt er niet, als het kabinet niet zorgt dat verhuurders de financiële ruimte krijgen om te verduurzamen. Naast het schrappen van de verhuurderheffing, pleit de bond ook voor een bevriezing van huurprijzen voor huurwoningen met de slechtste labels, en compensatie voor de stijgende gasrekening voor lage inkomens in onzuinige woningen. Uit de berekeningen van het PBL blijkt dat de inkomenseffecten van het geheel van klimaat- en energiebeleid de laagste inkomens verreweg het hardste treffen.

Vertrek regioconsulent Woonbond
Noord Holland

Hierbij wil ik jullie laten weten dat ik heb besloten de Woonbond per 1 april 2019 te verlaten. Na elf jaar Woonbond heb ik gemerkt dat de rek er een beetje uit is en ik ook een grote behoefte heb aan een periode waarin ik even helemaal niets hoef te doen. Wat ik daarna ga doen, dat weet ik nog niet, en dat zie ik dan wel weer. Dit alles neemt niet weg dat ik de afgelopen elf jaar het heel erg goed naar mijn zin heb gehad bij de Woonbond. De contacten met huurders en huurders-organisaties zijn voor mij altijd de kern van het werk geweest en het plezier dat ik daarin had is zeker nog niet verdwenen. Voor de mensen die ik niet meer spreek, ik wil jullie bij deze bedanken voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren en ook heel erg veel succes toewensen bij het behartigen van de belangen van de huurders. Ik weet als geen ander dat dat heel erg hard nodig blijft.

Frank, wij hebben je leren kennen in 2009 tijdens de provinciale vergaderingen in Amsterdam en Heerhugowaard. Later hebben we jou en andere collega’s over de vloer gehad op de Seringenlaan in Den Helder. We vinden het jammer dat je de Woonbond gaat verlaten maar begrijpen wel dat je ook nog eens iets anders wil in het leven. Frank namens het bestuur van onze vereniging wil ik je hartelijk danken voor je tomeloze inzet voor een rechtvaardig huurbeleid in onze provincie.
Wij hopen spoedig kennis te maken met je opvolger en vertrouwen er op dat wij ook met hem kunnen samenwerken voor onze huurders. Wij wensen je heel veel succes met je carrière en wensen je alle goeds toe voor de toekomst hoe die er ook uit mag zien.