Nieuwsbrief 1-2019

Persbericht van de Woonbond

Nieuwe huurders kregen in 2018 gemiddeld 270 euro huurverlaging

Huurders die in het eerste half jaar van hun huurcontract de huurprijs lieten controleren kregen in 2018 gemiddeld €270,42,- euro huurverlaging, blijkt uit een onderzoek van de Woonbond. Huurders die een ‘vrije sector’ huurprijs betaalden (In 2018 boven de €710,68) terwijl dit gezien de kwaliteit van de woning niet geoorloofd is, kregen gemiddeld €355,31- huurverlaging. Het hoogste bedrag aan huurverlaging liep zelfs op tot €1376,52 per maand.

Er is een puntentelling waarmee de maximale huurprijs van een woning kan worden berekend. Ligt de huurprijs daar boven? Dan kan je als huurder via de Huurcommissie huurverlaging voor elkaar krijgen. Huurders die ten onrechte een huurprijs boven de liberalisatiegrens betalen kunnen dat alleen in het eerste half jaar van hun huurperiode. De Woonbond roept nieuwe huurders op altijd te controleren of ze niet meer betalen dan is toegestaan. Dat kan op de website van de Huurcommissie.

Vergeleken met 2017 kregen huurders minder vaak gelijk. In 2017 kregen huurders nog in 74% van de gevallen gelijk. In 2018 was dit slechts in 58% van de uitspraken het geval. Ook kelderde het aantal uitspraken. Dat past in de neergaande trend sinds 2015. Dat komt volgens de Woonbond deels doordat steeds minder huurwoningen beschermd worden door het puntenstelsel en doordat de maximale huurprijs op veel plekken enorm gestegen is.

Sinds 2015 telt de WOZ-waarde mee in het bepalen van de maximale huurprijs. Juist in woningmarktregio’s met veel schaarste, liggen die maximale huurprijzen daardoor erg hoog.

Huurders zullen daardoor minder vaak succesvol de huur kunnen verlagen.

Zet Sociaal Huurakkoord om in beleid

De Woonbond en corporatiekoepel Aedes roepen minister Ollongren in een gezamenlijke brief op de afspraken in het Sociaal Huurakkoord snel om te zetten in beleid. De afgesproken maatregelen om de betaalbaarheid voor huurders te verbeteren zijn hard nodig.

In mei 2018 presenteerde minister Ollongren (Wonen) de Nationale Woonagenda, die ook door de Woonbond en Aedes ondertekend werd. In de Woonagenda werden verhuurders en huurders opgeroepen om een nieuw Sociaal Huurakkoord te sluiten en afspraken te maken over de maximale huurstijgingen in de sociale huursector. Die oproep werd door de Tweede Kamer ondersteund.

De betaalbaarheid voor huurders verslechterde de afgelopen jaren en de financiële mogelijk-heden van corporaties zijn verre van rooskleurig. Door de oplopende belastingdruk onder dit kabinet, tot 3 miljard euro in 2021, was het moeilijk tot een akkoord te komen. Na moeizame onderhandelingen sloten Woonbond en Aedes eind vorig jaar uiteindelijk toch een nieuw Sociaal Huurakkoord. Het akkoord kwam er dankzij de bereidheid van huurders en corporaties om samen prioriteit te geven aan betaalbaarheid van het huren. Er werd onder meer afgesproken dat de huren bij corporaties gemiddeld maximaal met inflatie kunnen stijgen en dat huurders met een hoge huur en laag inkomen huurbevriezing of huurverlaging konden krijgen.

Algemene Leden Vergadering

De vereniging is officieel eind 2007 opgericht en omdat we een vereniging zijn moeten we jaarlijks verantwoording afleggen aan u onze leden. Dat gebeurd binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar.
U krijgt van het bestuur elk kwartaal een nieuwsbrief zoals deze. En elk jaar begin april een aantal stukken waarmee het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid in het achterliggende jaar. Bij deze stukken zit ook een uitnodiging om deel te nemen aan de Algemene Leden Vergadering de ALV. Maar daar komen gemiddeld 16 leden voor uit hun woning. De overige zijn de vertegenwoordigers van de verhuurder Woontij en de leden van de klankbordgroep en natuurlijk de bestuursleden. We hebben in de achter ons liggende jaren geprobeerd meer leden naar de ALV te halen zoals gratis taxi vervoer, een totaal andere omgeving b.v. vorig jaar op de Bonaire, maar het mocht niet baten. Natuurlijk kan dat betekenen dat u met z’n allen heel tevreden bent met de door u ontvangen informatie of is er een andere reden…..? Daarom deze oproep: Nu houden wij de ALV in de avond van 19:30 uur tot ongeveer 21:15 uur. Maar als wij nu eens naar de middag zouden gaan b.v. van 14:00 tot 16:00 uur zou u dan wel komen….? Door hier te klikken kunt u aan onze secretaris doorgeven welke voorkeur u heeft. Want uw mening telt voor ons. Heeft u geen computer ga dan naar uw complex-vertegenwoordiger ( voor zover aanwezig) en geef daar uw mening aan door.

Reactie doorrekeningen klimaat-akkoord ( bron: de Woonbond)

De 1,5 miljoen woningen die in 2030 van het gas af moeten, gaan we met de huidige investeringen bij lange na niet halen. Tenzij het kabinet wat doet aan de enorme belastingdruk bij corporaties. Dat is nu wel bevestigd,’ zegt Woonbonddirecteur Paulus Jansen in een reactie op de doorrekeningen van het Klimaatakkoord door de planbureaus. Het PBL schrijft in haar rapport. ‘Na 2022 is er onvoldoende subsidiebudget om in 2030 1,5 miljoen gebouwen aardgasvrij te maken. ‘Dat is ook niet zo vreemd, verhuurders betalen jaarlijks miljarden aan verhuurderheffing over de waarde van hun sociale huurwoningen.
Dat scheelt enorm veel investeringskracht.
Niet voor niets is aan de klimaattafels gezegd dat het mes in de verhuurderheffing moet.
Het kabinet moet nu echt in beweging komen. Anders blijven huurders in slecht geïsoleerde woningen zitten terwijl de energierekening oploopt. Dat is onacceptabel.’

De Woonbond onderhandelde aan de klimaattafel over de gebouwde omgeving.
Maar een handtekening onder het Klimaatakkoord komt er niet, als het kabinet niet zorgt dat verhuurders de financiële ruimte krijgen om te verduurzamen. Naast het schrappen van de verhuurderheffing, pleit de bond ook voor een bevriezing van huurprijzen voor huurwoningen met de slechtste labels, en compensatie voor de stijgende gasrekening voor lage inkomens in onzuinige woningen. Uit de berekeningen van het PBL blijkt dat de inkomenseffecten van het geheel van klimaat- en energiebeleid de laagste inkomens verreweg het hardste treffen.

Vertrek regioconsulent Woonbond
Noord Holland

Hierbij wil ik jullie laten weten dat ik heb besloten de Woonbond per 1 april 2019 te verlaten. Na elf jaar Woonbond heb ik gemerkt dat de rek er een beetje uit is en ik ook een grote behoefte heb aan een periode waarin ik even helemaal niets hoef te doen. Wat ik daarna ga doen, dat weet ik nog niet, en dat zie ik dan wel weer. Dit alles neemt niet weg dat ik de afgelopen elf jaar het heel erg goed naar mijn zin heb gehad bij de Woonbond. De contacten met huurders en huurders-organisaties zijn voor mij altijd de kern van het werk geweest en het plezier dat ik daarin had is zeker nog niet verdwenen. Voor de mensen die ik niet meer spreek, ik wil jullie bij deze bedanken voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren en ook heel erg veel succes toewensen bij het behartigen van de belangen van de huurders. Ik weet als geen ander dat dat heel erg hard nodig blijft.

Frank, wij hebben je leren kennen in 2009 tijdens de provinciale vergaderingen in Amsterdam en Heerhugowaard. Later hebben we jou en andere collega’s over de vloer gehad op de Seringenlaan in Den Helder. We vinden het jammer dat je de Woonbond gaat verlaten maar begrijpen wel dat je ook nog eens iets anders wil in het leven. Frank namens het bestuur van onze vereniging wil ik je hartelijk danken voor je tomeloze inzet voor een rechtvaardig huurbeleid in onze provincie.
Wij hopen spoedig kennis te maken met je opvolger en vertrouwen er op dat wij ook met hem kunnen samenwerken voor onze huurders. Wij wensen je heel veel succes met je carrière en wensen je alle goeds toe voor de toekomst hoe die er ook uit mag zien.

Nieuwsbrief 4-2018

Peiling nieuwsbrief

Dit is weer de laatste nieuwsbrief voor 2018. Wij zijn benieuwd naar uw mening, vindt u de nieuwsbrief nuttig of juist niet, laat het ons weten a.u.b. Graag ook vergezelt van een motivatie. U kunt dat doen via onze website: www.bewonersvereniging-nieuwediep.nl of via een mail aanDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor huurtoeslag verkeerd contract

Huurders die beschermd of begeleid wonen kunnen vanwege het huurcontract dat zij hebben niet altijd huurtoeslag krijgen. Daar zijn Kamervragen over gesteld. Zelfstandig wonen met begeleiding, bijvoorbeeld omdat je psychische problemen hebt of verslaafd bent geweest. Of een woning ‘op proef’ huren, omdat de instelling die jou begeleidt eerst wil zien of je zelfstandig wonen wel aankunt. In die situaties is het in de praktijk vaak lastig om huurtoeslag te krijgen. Maar aan het inkomen of vermogen van de huurders ligt dat niet: dat is bijna altijd zeer laag.

Contract naar aard van korte duur

Dat het lastig is heeft met het huurcontract te maken. De contracten die deze huurders krijgen kunnen door de Belastingdienst gezien worden als 'naar aard van korte duur'. En bij dat type contracten is huurtoeslag niet mogelijk.

Minder aanvragen afgewezen

Tot drie jaar geleden wees de Belastingdienst veel aanvragen van begeleid wonende huurders af omdat hun contract ‘naar aard van korte duur’ zou zijn. Dat veranderde na een

Rechterlijke uitspraak in december 2015.  Een instelling voor maatschappelijke opvang was naar de rechter gestapt, en in hoger beroep naar de Raad van State. Die oordeelde dat de overeenkomst tussen deze instelling en de bewoner gewoon voldeed aan 'de wettelijke Communicatie en dus de belastingdienst huurtoeslag moeten toekennen.

 

Nog steeds niet altijd recht op toeslag

Sindsdien kent de Belastingdienst vaker huurtoeslag toe. Maar dat betekent nog niet dat huurders in beschermde woonvormen nu altijd huurtoeslag kunnen krijgen. Als sprake is van 'proefwonen' vindt de Belastingdienst nog regelmatig dat het huurcontract 'naar aard van korte duur' zou zijn. En dat er daarom geen recht op huurtoeslag bestaat.

SP vraagt om uitzondering

Het SP-Kamerlid Beckerman stelde hier kamer vragen. En vroeg minister Ollongren om een uitzondering voor huurders die nog steeds geen huurtoeslag kunnen krijgen vanwege de contractvorm. Maar dat ziet de minister niet zitten. Wat zij wél gaat doen is samen met de sector verkennen of de tijdelijke contracten die sinds 2016 wettelijk mogelijk zijn ook ingezet kunnen worden bij proefwonen. Verder denkt Ollongren aan opname in het Burgerlijk Wetboek van een nieuw 'doelgroepcontract' waarmee huurders gewoon toeslag kunnen krijgen.  

Wat vindt de Woonbond?

Hans Weevers, beleidsmedewerker bij de Woonbond reageert: "Huurtoeslag is het middel bij uitstek om wonen betaalbaar te maken of te houden.  Dus ongeacht waar je woont, hoe je woont of welk soort huurcontract je hebt, vindt de Woonbond dat huurtoeslag moet worden ingezet om de huur betaalbaar te maken, ook voor mensen die begeleid of beschermd wonen. Het is aan het Rijk om dit mogelijk te maken."

Bestuurlijk Overleg Woontij -BVN

Op 16 oktober 2018 heeft er weer een bestuurlijk overleg met Woontij plaats gevonden. Onderwerpen waren o.a.

Communicatie (vast agendapunt)    

Vergaderlocatie BVN, BVT, RvC,

Huuropzegging WSP

Notitie Co2-reductie

Verder kwamen er nog wat vragen vanuit de diverse complexen aan de orde.

Op 6 november 2018 zal er een overleg zijn met Woontij, de raad van Commissarissen en de beide bewonersverenigingen. Deze bijeenkomst zal plaats vinden in Den Helder.

 

Voorlichting van GGZ NHN opvang & advies

Tijdens de bestuursvergadering van 16 november 2018 heeft een medewerkster van de GGD-NHN opvang en advies voorlichting gegeven aan het bestuur en klankbordgroep over hoe te handelen met verwarde en/of vereenzaamde mensen. Vaak weten onze contactpersonen, als ze met dergelijke mensen worden geconfronteerd, ook niet wat ze kunnen doen of lopen vast in de hulpverlening.

Nieuwe contactpersonen

Onlangs hebben we via Erik Janssen posters laten ophangen in de complexen van Woontij. Het betreft hier bekendmakingen wie de contactpersoon is in het betreffende complex. Ook als er geen contactpersoon (bekend) was werd een poster opgehangen. Ondanks dat er in sommige complexen duidelijk geen behoefte aan deze poster was en die al snel verdwenen, leverde het toch voor twee complexen nieuwe contactpersonen op. Voor Eikenhout (onderdeel van ’t Laar) treden Dhr. P. Visje en Dhr. J. Broodbakker op als contactpersoon. Voor Pura Vida is inmiddels ook een huurder opgestaan Mw. L Baijers is daar aangesteld als contactpersoon. De nieuwe contactpersonen vertegenwoordigen hun complex in de klankbordgroep. Voor het Bram Lensencomplex heeft Mw. M. Janssen deze taak overgenomen van Dhr. Wezeman.

Van het gas af !

Een van onze huurders stelde aan Woontij een vraag hoe nu handelen als ze van gas naar elektrisch koken wil over gaan. Zij kreeg het volgende antwoord van Woontij:

Woontij is sinds januari 2018 gestart met het aanbieden van de optie elektrisch koken bij vervanging van de keuken. Bewoners krijgen dan bij aanvraag van vraag gestuurd onderhoud de keuze of ze op gas of elektrisch willen koken. De kosten voor aansluiting voor elektrisch koken is dan geheel voor Woontij.

Om de bewoners die niet in aanmerking komen voor een nieuwe keuken ook gelegenheid te geven om een overstap te maken naar elektrisch koken biedt Woontij aan dat de aansluiting van meterkast tot in de keuken geheel voor rekening voor Woontij te laten komen. Alle overige zaken zoals apparatuur e.d. is voor eigen rekening.

Dus heeft u dezelfde vraag dan weet u wat u kunt doen.

Woontij start vroegtijdig overleg met BVN over huurverhoging 2019

In tegenstelling tot eerdere jaren start Woontij dit jaar vroeger het overleg met de BVN over de huurverhoging van 2019. Was het tot nu toe gebruikelijk dat wij omstreeks maart - april van het jaar dat de huurverhoging van kracht werd een advies mochten uitbrengen over de huurverhoging, dit jaar is de start voor de huurverhoging van 2019 al in oktober. Ook voor het eerst wil Woontij ook een twee sporenbeleid onderzoeken m.a.w. er kan een andere huurbeleid worden toegepast in Den Helder dan voor Texel. Wij streven er naar dat de huurders die boven de streefhuur zitten een grotere huurverlaging krijgen dan dit jaar. Vast staat wel dat de huren inflatie volgend moeten zijn.

Woontij brengt voor 2019 toch een bod uit.

Woontij en Woningstichting overleggen jaarlijks met de Gemeente over de doelen die gehaald moeten worden m.b.t de volkshuisvesting. En brengen dan een bod uit. (plannen die, in ons geval Woontij, wil realiseren binnen een vooraf bepaald tijdsbestek). Sinds een paar jaar worden ook de huurdersvertegenwoordigingen bij deze besprekingen betrokken. Even zag het naar uit dat Woontij om diverse redenen zou afhaken, maar na een gesprek met de verantwoordelijk wethouder is Woontij daarop terug gekomen. Het concept bod is voor advies aan de Bewonersvereniging voorgelegd.