Nieuwsbrief 1-2018

                                      

   Bewonersvereniging Nieuwediep

                                                        

     Nieuwsbrief                 nummer 1-2018


Nieuwe Voorzitter BVN

               

Tijdens de algemene ledenvergadering van 17 mei 2017 trad na 9 jaar dhr. Peter Offermanns af als voorzitter en moest er een nieuwe voorzitter worden gekozen. De enige kandidaat was mw. Joke van Beveren, tot dan secretaris van de BVN,

Zij werd door de aanwezige leden verkozen tot nieuwe voorzitter.

Zij is geen huurder maar heeft als secretaris al bewezen heel goed in staat te zijn de belangen van de huurders te kunnen behartigen. Wij wensen haar veel succes in haar nieuwe functie. Het secretariaat wordt weer overgenomen door dhr. Arnold Smit, die van 2007 tot 2015 al secretaris was.

Huurverhoging 2018

Woontij moet elk jaar advies vragen aan de bewonersverenigingen over de jaarlijkse huurverhoging. De afgelopen jaren zijn tegen de adviezen in de huren fors verhoogd en ook maakte Woontij gebruik van de mogelijkheid om bij een verhuizing (mutatie) de huur voor de nieuwe huurder verder te verhogen. Daardoor zijn grote verschillen ontstaan in de huur voor dezelfde woning. Door de komst van passend toewijzen zijn die mogelijkheden sterk in geperkt. Nu mag een sociale huurwoning voornamelijk worden toegewezen tot inkomens van ongeveer 36.000 euro. Ook worden de streefhuren 70 tot 80% van de redelijk te vragen huur weer beter toegepast. Voor huurders die boven die streekhuur zitten betekent dat dus dat zij de afgelopen twee jaar geen huurverhoging kregen. Doel is om de huur te harmoniseren zodat er weer sprake is van enige gelijkheid. Dat het nog heel lang gaat duren voor dat doel is bereikt mag duidelijk zijn. De BVN heeft in haar advies van 2017 aangedrongen om dit door huurverlaging voor de teveel betalers sneller te laten verlopen.

Maar Woontij beriep zich er op dat de beschikbare tijd omdat te realiseren ontbrak en het gegeven dat de BVT (bewonersvereniging Texel) zich al akkoord had verklaart met de jaarlijkse huurverhoging. Maar beloofde toen wel dit voorstel voor de huurverhoging van 2018 te willen bespreken. Mede door de druk die de Woonbond momenteel legt op het verlagen van de huren in de sociale sector heeft Woontij daarom een voorstel gedaan. Onze voorzitter heeft de hele materie door genomen en heeft een tegenvoorstel gedaan waarbij de huren voor de betrokken huurders iets sneller worden verlaagd. Nu moeten wij afwachten hoe Woontij daarop zal reageren.

Bestuurlijk Overleg met Woontij, BVT en BVN.

Op 13 februari 2018 heeft het eerste bestuurlijk Overleg van 2018 plaats gevonden. Er werd o.a. gesproken over het wijzigen van het leeftijdslabel op complex

’t Laar in Julianadorp naar 50+.

De maatschappelijke visie en nieuwe strategie van Woontij, de voortgang van de diverse projecten (hoofdzakelijk op Texel) en de stand van zaken m.b.t. de schoonmaakcontracten in Den Helder. De huurverhoging 2018 en de communicatie

tussen Woontij en huurders werd door de BVN ter sprake gebracht.

Herstel van oude tradities

Met het opnieuw uitbrengen van een nieuwsbrief, een keer per kwartaal, herstelt het bestuur weer een oude traditie. Doel hiervan is u als lid beter te informeren en meer te betrekken bij de bewonersvereniging want het bestuur kan het niet alleen. Helaas heeft het bestuur ook moeten besluiten het huur-verhogingsnummer van de Woonbond te laten vervallen. De kosten zijn zo hoog geworden dat dit niet te handhaven is. Er zijn wel een klein aantal exemplaren beschikbaar maar op=op.

Onze klankbordgroepsleden (complexvertegenwoordigers) kregen tot 2015 een vergoeding voor hun aanwezigheid tijdens bestuursvergaderingen. Maar door bezuinigingen van Woontij op onze subsidie en teruglopende inkomsten uit de contributie kwam die vergoeding te vervallen. Inmiddels krijgen we sinds 2017 weer subsidie van Woontij en daarom heeft het bestuur besloten deze vergoeding m.i.v. 1 januari 2018 weer in ere te herstellen en aan te passen naar het prijsniveau van dit moment. Eerder werd de vergoeding voor de bezorgers van de poststukken die sinds 2009 niet waren verhoogd aangepast. Wij blijven desondanks onder het tarief van commerciële bezorgers.

Complexvertegenwoordigers gezocht

Regelmatig doen wij oproepen voor nieuwe complexvertegenwoordigers. Die mensen zijn onze ogen en oren in de diverse complexen en buurten. U heeft als enige verplichting deelname aan de maandelijkse vergaderingen en mee te denken over het beleid van onze vereniging. Dat kost u maximaal 2 uurtjes per maand. Vooral jongeren worden opgeroepen want jullie zijn ondervertegenwoordigd in de klankbordgroep terwijl jullie stem wel gehoord moet worden.

Gesprek met de regio consulent van de Woonbond

Op 7 maart 2018 heeft een gesprek met de regioconsulent van de Woonbond plaats gevonden. Doel was om de mogelijkheden te bespreken om met hulp van de Woonbond een stap voorwaarts te maken. Hoe verbeteren we de contacten met de achterban, hoe vinden we meer actieve bestuursleden en hoe houden we de relatie met de verhuurder in stand waren de onderwerpen die besproken werden. Het bestuur gaat zich nu beraden of wij mogelijkheden zien om aan dit project deel ter nemen want het vraagt veel tijd en inzet van de zittende bestuursleden.

Aanpassingen Huurtoeslag blijken niet geheel gratis

Het kabinet Rutte III is van plan de huurtoeslag aan te passen. Het is de bedoeling om het systeem soepeler en logischer te laten functioneren. Geheel gratis is het echter allemaal niet. Staat te lezen in Huurpeil, een uitgave van de Woonbond. Het bestuur gaat dit onderwerp nader bestuderen en komt daar in de volgende nieuwsbrief uitgebreid op terug want het treft een groot deel van onze huurders.

Tot slot

Wij hopen dat de herintroductie van deze nieuwsbrief u meer betrekt bij het functioneren van de vereniging. Daarbij rekenen we ook op uw medewerking want om de vereniging te laten voortbestaan is uw inbreng en inzet noodzakelijk. Als we passief blijven dan zal de vereniging op den duur uw belangen niet meer kunnen behartigen. Denk niet mijn buurman/vrouw doet het wel maar vraag u zelf af wat kan ik doen. Dat hoeft niet veel tijdsinvestering te vergen want alles is bespreekbaar. Mee doen is belangrijker dan langs de kant zitten.