Nieuwsbrief 4-2018

Peiling nieuwsbrief

Dit is weer de laatste nieuwsbrief voor 2018. Wij zijn benieuwd naar uw mening, vindt u de nieuwsbrief nuttig of juist niet, laat het ons weten a.u.b. Graag ook vergezelt van een motivatie. U kunt dat doen via onze website: www.bewonersvereniging-nieuwediep.nl of via een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor huurtoeslag verkeerd contract

Huurders die beschermd of begeleid wonen kunnen vanwege het huurcontract dat zij hebben niet altijd huurtoeslag krijgen. Daar zijn Kamervragen over gesteld. Zelfstandig wonen met begeleiding, bijvoorbeeld omdat je psychische problemen hebt of verslaafd bent geweest. Of een woning ‘op proef’ huren, omdat de instelling die jou begeleidt eerst wil zien of je zelfstandig wonen wel aankunt. In die situaties is het in de praktijk vaak lastig om huurtoeslag te krijgen. Maar aan het inkomen of vermogen van de huurders ligt dat niet: dat is bijna altijd zeer laag.

Contract naar aard van korte duur

Dat het lastig is heeft met het huurcontract te maken. De contracten die deze huurders krijgen kunnen door de Belastingdienst gezien worden als 'naar aard van korte duur'. En bij dat type contracten is huurtoeslag niet mogelijk.

Minder aanvragen afgewezen

Tot drie jaar geleden wees de Belastingdienst veel aanvragen van begeleid wonende huurders af omdat hun contract ‘naar aard van korte duur’ zou zijn. Dat veranderde na een

Rechterlijke uitspraak in december 2015.  Een instelling voor maatschappelijke opvang was naar de rechter gestapt, en in hoger beroep naar de Raad van State. Die oordeelde dat de overeenkomst tussen deze instelling en de bewoner gewoon voldeed aan 'de wettelijke Communicatie en dus de belastingdienst huurtoeslag moeten toekennen.

Nog steeds niet altijd recht op toeslag

Sindsdien kent de Belastingdienst vaker huurtoeslag toe. Maar dat betekent nog niet dat huurders in beschermde woonvormen nu altijd huurtoeslag kunnen krijgen. Als sprake is van 'proefwonen' vindt de Belastingdienst nog regelmatig dat het huurcontract 'naar aard van korte duur' zou zijn. En dat er daarom geen recht op huurtoeslag bestaat.

SP vraagt om uitzondering

Het SP-Kamerlid Beckerman stelde hier kamer vragen. En vroeg minister Ollongren om een uitzondering voor huurders die nog steeds geen huurtoeslag kunnen krijgen vanwege de contractvorm. Maar dat ziet de minister niet zitten. Wat zij wél gaat doen is samen met de sector verkennen of de tijdelijke contracten die sinds 2016 wettelijk mogelijk zijn ook ingezet kunnen worden bij proefwonen. Verder denkt Ollongren aan opname in het Burgerlijk Wetboek van een nieuw 'doelgroepcontract' waarmee huurders gewoon toeslag kunnen krijgen.  

Wat vindt de Woonbond?

Hans Weevers, beleidsmedewerker bij de Woonbond reageert: "Huurtoeslag is het middel bij uitstek om wonen betaalbaar te maken of te houden.  Dus ongeacht waar je woont, hoe je woont of welk soort huurcontract je hebt, vindt de Woonbond dat huurtoeslag moet worden ingezet om de huur betaalbaar te maken, ook voor mensen die begeleid of beschermd wonen. Het is aan het Rijk om dit mogelijk te maken."

Bestuurlijk Overleg Woontij -BVN

Op 16 oktober 2018 heeft er weer een bestuurlijk overleg met Woontij plaats gevonden. Onderwerpen waren o.a.

Communicatie (vast agendapunt)    

Vergaderlocatie BVN, BVT, RvC,

Huuropzegging WSP

Notitie Co2-reductie

Verder kwamen er nog wat vragen vanuit de diverse complexen aan de orde.

Op 6 november 2018 zal er een overleg zijn met Woontij, de raad van Commissarissen en de beide bewonersverenigingen. Deze bijeenkomst zal plaats vinden in Den Helder.

Voorlichting van GGZ NHN opvang & advies

Tijdens de bestuursvergadering van 16 november 2018 heeft een medewerkster van de GGD-NHN opvang en advies voorlichting gegeven aan het bestuur en klankbordgroep over hoe te handelen met verwarde en/of vereenzaamde mensen. Vaak weten onze contactpersonen, als ze met dergelijke mensen worden geconfronteerd, ook niet wat ze kunnen doen of lopen vast in de hulpverlening.

Nieuwe contactpersonen

Onlangs hebben we via Erik Janssen posters laten ophangen in de complexen van Woontij. Het betreft hier bekendmakingen wie de contactpersoon is in het betreffende complex. Ook als er geen contactpersoon (bekend) was werd een poster opgehangen. Ondanks dat er in sommige complexen duidelijk geen behoefte aan deze poster was en die al snel verdwenen, leverde het toch voor twee complexen nieuwe contactpersonen op. Voor Eikenhout (onderdeel van ’t Laar) treden Dhr. P. Visje en Dhr. J. Broodbakker op als contactpersoon. Voor Pura Vida is inmiddels ook een huurder opgestaan Mw. L Baijers is daar aangesteld als contactpersoon. De nieuwe contactpersonen vertegenwoordigen hun complex in de klankbordgroep. Voor het Bram Lensencomplex heeft Mw. M. Janssen deze taak overgenomen van Dhr. Wezeman.

Van het gas af !

Een van onze huurders stelde aan Woontij een vraag hoe nu handelen als ze van gas naar elektrisch koken wil over gaan. Zij kreeg het volgende antwoord van Woontij:

Woontij is sinds januari 2018 gestart met het aanbieden van de optie elektrisch koken bij vervanging van de keuken. Bewoners krijgen dan bij aanvraag van vraag gestuurd onderhoud de keuze of ze op gas of elektrisch willen koken. De kosten voor aansluiting voor elektrisch koken is dan geheel voor Woontij.

Om de bewoners die niet in aanmerking komen voor een nieuwe keuken ook gelegenheid te geven om een overstap te maken naar elektrisch koken biedt Woontij aan dat de aansluiting van meterkast tot in de keuken geheel voor rekening voor Woontij te laten komen. Alle overige zaken zoals apparatuur e.d. is voor eigen rekening.

Dus heeft u dezelfde vraag dan weet u wat u kunt doen.

 

Woontij start vroegtijdig overleg met BVN over huurverhoging 2019

In tegenstelling tot eerdere jaren start Woontij dit jaar vroeger het overleg met de BVN over de huurverhoging van 2019. Was het tot nu toe gebruikelijk dat wij omstreeks maart - april van het jaar dat de huurverhoging van kracht werd een advies mochten uitbrengen over de huurverhoging, dit jaar is de start voor de huurverhoging van 2019 al in oktober. Ook voor het eerst wil Woontij ook een twee sporenbeleid onderzoeken m.a.w. er kan een andere huurbeleid worden toegepast in Den Helder dan voor Texel. Wij streven er naar dat de huurders die boven de streefhuur zitten een grotere huurverlaging krijgen dan dit jaar. Vast staat wel dat de huren inflatie volgend moeten zijn.

 

Woontij brengt voor 2019 toch een bod uit.

Woontij en Woningstichting overleggen jaarlijks met de Gemeente over de doelen die gehaald moeten worden m.b.t de volkshuisvesting. En brengen dan een bod uit. (plannen die, in ons geval Woontij, wil realiseren binnen een vooraf bepaald tijdsbestek). Sinds een paar jaar worden ook de huurdersvertegenwoordigingen bij deze besprekingen betrokken. Even zag het naar uit dat Woontij om diverse redenen zou afhaken, maar na een gesprek met de verantwoordelijk wethouder is Woontij daarop terug gekomen. Het concept bod is voor advies aan de Bewonersvereniging voorgelegd.

 

 

 

Nieuwsbrief 3-2018

Reces

Na de Algemene Leden Vergadering gaat ook het bestuur en de klankbordgroep met reces. De eerste bestuursvergadering vindt weer plaats op 14 september 2018. Natuurlijk blijven er bestuursleden actief want het werk gaat gewoon door. Het spreekuur op de dinsdag-morgen blijft ook tijdens het reces mogelijk. Wel vragen wij u eerst telefonisch een afspraak te maken met de secretaris Dhr. Arnold Smit. Tel 06 57614952

 

Bestuurlijk Overleg over de communicatie van Woontij

Op 24 juli 2018 heeft er opnieuw een bestuurlijk Overleg met Woontij plaats gevonden. Er werd o.a. gesproken over de klachten die ons bereikten van huurders in het Duinkerkcomplex. Woontij heeft toegezegd dat na de zomer de huurders uit het complex worden uitgenodigd in een open dialoog hun op of aanmerkingen op tafel te leggen. Woontij zal de huurders uitnodigen in het dichtstbijzijnde buurthuis o.i.d. Om te voorkomen dat ze daar alleen zitten zal een behoefte peiling worden gehouden onder de huurders van het complex. Het is dus in uw eigen belang om aanwezig te zijn omdat u anders uw recht van spreken verspeeld. Andere onderwerpen waren o.a.

 

Visitatie Woontij

Woningcorporaties verplicht hun prestaties eenmaal in de vier jaar door een onafhankelijke visitatiecommissie te laten beoordelen. De nieuwe visitatie betreft de periode 2014 t/m 2017. Woontij heeft aan Cognitum gevraagd dit onderzoek uit te voeren. Omdat wordt gekeken naar de bijdrage van Woontij aan de samenleving in het algemeen en de kwaliteit van het wonen in het bijzonder wordt deze beoordeling een “maatschappelijke visitatie” genoemd. Woontij werkt bij het uitvoeren van haar taken intensief samen met haar partners om te zorgen voor een goed dak boven het hoofd van kwetsbare doelgroepen.

Klanten en belangrijke samenwerkingspartners worden daarom gevraagd de prestaties van Woontij te beoordelen. De mening van o.a. de Bewonersverenigingen zijn daarom van groot belang om ontwikkelingen, kansen en bedreigingen in perspectief te kunnen plaatsen, waarbij de nadruk zal komen te liggen op het leren en verder te verbeteren van de dienstverlening van Woontij. Onze voorzitter werd uitgenodigd om namens het bestuur haar ervaringen te delen met de visitatiecommissie. Deze gesprekken stonden gepland voor 9 en 10 juli 2018. Door een misverstand heeft dat gesprek op een later tijdstip telefonisch plaats gevonden. Het resultaat komt in het najaar beschikbaar.    

Complexvertegenwoordigers gezocht

Regelmatig doen wij oproepen voor nieuwe complexvertegenwoordigers. Die mensen zijn onze ogen en oren in de diverse complexen en buurten. U heeft als enige verplichting deelname aan de maandelijkse vergaderingen en mee te denken over het beleid van onze vereniging. Dat kost u maximaal 2 uurtjes per maand. Vooral jongeren worden opgeroepen want jullie zijn ondervertegenwoordigd in de klankbordgroep terwijl jullie stem wel gehoord moet worden. Voor het Bram Lensen complex in de Hoogstraat neemt Mw. M Janssen, als lid van de klankbordgroep, vanaf september 2018 deel aan de bestuursvergaderingen.

Beeldvorming Bewonersvereniging Nieuwediep versus Woontij.

Uit spontane gesprekken met huurders blijkt telkens weer dat de huurders denken dat de Bewonersvereniging een onderdeel is van Stichting Woontij, onze verhuurder. Niets is minder waar, wij zijn een onafhankelijke vertegenwoordiging van alle huurders die huren van Woontij in Den Helder. Onze doelstelling is de belangen van u als huurder te behartigen. Woontij incasseert voor ons de maandelijkse contributie van €1,00 euro omdat dit veel makkelijker voor ons is.

Wij ontvangen maandelijks een voorschot en een keer per jaar een afrekening. Wij krijgen sinds 2017 weer subsidie van Woontij, maar daar wordt eerst de jaar huur van het kantoor op gekort. Ook betalen wij net als elke huurder servicekosten en zijn alle kosten verbonden aan het gebruik van een kantoor voor onze rekening. Wij hebben tijdens de financiële crisis het moeten doen met de ontvangen contributie en hebben daarom op veel zaken met pijn in het hart bezuinigd. Zo verdween de uitgave van de Woonbond de Huurwijzer en verviel voor de klankbordgroepsleden de vergoeding omdat de kosten te hoog waren geworden. Inmiddels hebben wij m.i.v. 2018 de klankbordgroepsleden weer een tegemoetkoming voor hun onkosten kunnen geven en ontvangt u weer elk kwartaal een nieuwsbrief. Dankzij het zuinige beleid van onze penningmeester zijn we de crisis redelijk door gekomen. Ook nu blijven wij op de beschikbare gelden passen alsof het ons eigen geld is.

  

Nieuws van Woontij

Bron: Woontijding nr. 33

Wijksteunpunt De Verbinding

Vrijwaard heeft per 1 maart 2019 de huurovereenkomst van wijksteunpunt De Verbinding in Julianadorp opgezegd. Hun toelichting hierop is als volgt: Gedurende de afgelopen jaren heeft Vrijwaard veel inspanningen verricht om De Verbinding als ontmoetingscentrum te exploiteren. Desondanks deze inspanningen hebben we moeten concluderen dat de exploitatie van De Verbinding niet gelukt is. Met Vrijwaard was afgesproken dat men geen huur betaalde, maar wel alle jaarlijkse kosten betaalde zoals energie, schoonmaken etc. Binnenkort gaan we in gesprek met de werkgroep van vrijwilligers en onderzoeken we of een andere organisatie de exploitatie wil overnemen. Als dat niet lukt wordt De Verbinding per 1 maart gesloten en gaan we op zoek naar een andere bestemming voor het pand.

De Windwijzer

Van de gemeente Den Helder hebben we een verzoek ontvangen op het ‘welstandsexces’ aan de Van Galenstraat 270 te Den Helder op te heffen. Dit verzoek is als volgt samengevat: Op 1 mei 2018 is geconstateerd dat het pand op het perceel van Galenstraat 270 te Den Helder zich in slechte staat bevind. Aan de achterzijde van het pand zijn verschillende openingen dichtgemaakt met platen hout. Het schilderwerk van de boeidelen van de dakgoot verkeert in slechte staat. Wij hebben opnamen van de woning ter beoordeling voorgelegd aan de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit (hierna CRK). Zij heeft geoordeeld dat sprake is van een welstandsexces. Hierdoor handelt u in strijd met artikel 12 lid 1 sub a van de Woningwet. Wij verzoeken u om deze strijdigheid op te heffen. Woontij gaat voor het pand een sloopvergunning indienen bij de gemeente Den Helder. Komend najaar wordt gestart met de herontwikkeling van deze locatie.

Warmtenet Den Helder

In 2017 is een eerste stap gemaakt door negen partijen (Gemeente Den Helder, NAM, Liander, Willemsoord, Koninklijke Marine, Port of Den Helder, Woningstichting Den Helder, HHNK en HVC) om de energievoorziening van Den Helder te verduurzamen en “van het aardgas af te gaan”. Een lokaal warmtenet is zeer realistisch in de omgeving omdat er enerzijds een warmtevraag is in de vorm van woningen, kantoren, scholen etc. en anderzijds is er een aanbod van restwarmte en geothermische warmte. Uit de eerste onderzoeken naar beschikbare geothermische warmte blijkt dat er een significante hoeveelheid warmte aanwezig is in Den Helder. Als vervolgstap wordt een gedetailleerdere haalbaarheidsstudie uitgevoerd inzake het warmtenet in Den Helder en als startpunt de wijk De Schooten. Vanwege het bezit van Woontij in De Schooten (De Rietschooten) is Woontij ook aangehaakt bij ditinitiatief.

Ontmoetingsruimte Suka Hati

In overleg met de bewoners is de ontmoetings-ruimte Suka Hati in wooncomplex Tjempaka geruime tijd geleden gesloten. Aangezien dit voorjaar nieuwe bewoners de indruk gaven om met een nieuw exploitatieplan te komen hebben we de herontwikkeling van deze ruimte even stopgezet. Echter, nu blijkt dat er geen initiatieven zijn, wordt in september gestart met de planvoorbereiding om 2 appartementen in deze ruimte te realiseren. Voor ontmoeting en andere activiteiten kunnen de bewoners gebruik maken van het nabij gelegen buurthuis De Beuk.