Nieuwsbrief 3-2018

                                      

10 jaar Bewonersvereniging Nieuwediep

                                          

     Nieuwsbrief                            nummer 3-2018


Reces

Na de Algemene Leden Vergadering gaat ook het bestuur en de klankbordgroep met reces. De eerste bestuursvergadering vindt weer plaats op 14 september 2018. Natuurlijk blijven er bestuursleden actief want het werk gaat gewoon door. Het spreekuur op de dinsdag-morgen blijft ook tijdens het reces mogelijk. Wel vragen wij u eerst telefonisch een afspraak te maken met de secretaris Dhr. Arnold Smit. Tel 06 57614952

Bestuurlijk Overleg over de communicatie van Woontij

Op 24 juli 2018 heeft er opnieuw een bestuurlijk Overleg met Woontij plaats gevonden. Er werd o.a. gesproken over de klachten die ons bereikten van huurders in het Duinkerkcomplex. Woontij heeft toegezegd dat na de zomer de huurders uit het complex worden uitgenodigd in een open dialoog hun op of aanmerkingen op tafel te leggen. Woontij zal de huurders uitnodigen in het dichtstbijzijnde buurthuis o.i.d. Om te voorkomen dat ze daar alleen zitten zal een behoefte peiling worden gehouden onder de huurders van het complex. Het is dus in uw eigen belang om aanwezig te zijn omdat u anders uw recht van spreken verspeeld. Andere onderwerpen waren o.a.

 

Visitatie Woontij

Woningcorporaties verplicht hun prestaties eenmaal in de vier jaar door een onafhankelijke visitatiecommissie te laten beoordelen. De nieuwe visitatie betreft de

periode 2014 t/m 2017. Woontij heeft aan Cognitum gevraagd dit onderzoek uit te voeren. Omdat wordt gekeken naar de bijdrage van Woontij aan de samenleving in het algemeen en de kwaliteit van het wonen in het bijzonder wordt deze beoordeling een “maatschappelijke visitatie” genoemd.

Woontij werkt bij het uitvoeren van haar taken intensief samen met haar partners om te

zorgen voor een goed dak boven het hoofd van kwetsbare doelgroepen.

Klanten en belangrijke samenwerkingspartners worden daarom gevraagd de prestaties van Woontij te beoordelen. De mening van o.a. de Bewonersverenigingen zijn daarom van groot belang om ontwikkelingen, kansen en bedreigingen in perspectief te kunnen plaatsen, waarbij de nadruk zal komen te liggen op het leren en verder te verbeteren van de dienstverlening van Woontij. Onze voorzitter werd uitgenodigd om namens het bestuur haar ervaringen te delen met de visitatiecommissie. Deze gesprekken stonden gepland voor 9 en 10 juli 2018. Door een misverstand heeft dat gesprek op een later tijdstip telefonisch plaats gevonden. Het resultaat komt in het najaar beschikbaar.    

Complexvertegenwoordigers gezocht

Regelmatig doen wij oproepen voor nieuwe complexvertegenwoordigers. Die mensen zijn onze ogen en oren in de diverse complexen en buurten. U heeft als enige verplichting deelname aan de maandelijkse vergaderingen en mee te denken over het beleid van onze vereniging. Dat kost u maximaal 2 uurtjes per maand. Vooral jongeren worden opgeroepen want jullie zijn ondervertegenwoordigd in de klankbordgroep terwijl jullie stem wel gehoord moet worden. Voor het Bram Lensen complex in de Hoogstraat neemt Mw. M Janssen, als lid van de klankbordgroep, vanaf september 2018 deel aan de bestuursvergaderingen.

Beeldvorming Bewonersvereniging Nieuwediep versus Woontij.

Uit spontane gesprekken met huurders blijkt telkens weer dat de huurders denken dat de Bewonersvereniging een onderdeel is van Stichting Woontij, onze verhuurder. Niets is minder waar, wij zijn een onafhankelijke vertegenwoordiging van alle huurders die huren van Woontij in Den Helder. Onze doelstelling is de belangen van u als huurder te behartigen. Woontij incasseert voor ons de maandelijkse contributie van €1,00 euro omdat dit veel makkelijker voor ons is.

Wij ontvangen maandelijks een voorschot en een keer per jaar een afrekening. Wij krijgen sinds 2017 weer subsidie van Woontij, maar daar wordt eerst de jaar huur van het kantoor op gekort. Ook betalen wij net als elke huurder servicekosten en zijn alle kosten verbonden aan het gebruik van een kantoor voor onze rekening. Wij hebben tijdens de financiële crisis het moeten doen met de ontvangen contributie en hebben daarom op veel zaken met pijn in het hart bezuinigd. Zo verdween de uitgave van de Woonbond de Huurwijzer en verviel voor de klankbordgroepsleden de vergoeding omdat de kosten te hoog waren geworden. Inmiddels hebben wij m.i.v. 2018 de klankbordgroepsleden weer een tegemoetkoming voor hun onkosten kunnen geven en ontvangt u weer elk kwartaal een nieuwsbrief. Dankzij het zuinige beleid van onze penningmeester zijn we de crisis redelijk door gekomen. Ook nu blijven wij op de beschikbare gelden passen alsof het ons eigen geld is.

  

Nieuws van Woontij

Bron: Woontijding nr. 33

Wijksteunpunt De Verbinding

Vrijwaard heeft per 1 maart 2019 de huurovereenkomst van wijksteunpunt De Verbinding in Julianadorp opgezegd. Hun toelichting hierop is als volgt: Gedurende de afgelopen jaren heeft Vrijwaard veel inspanningen verricht om De Verbinding als

ontmoetingscentrum te exploiteren. Desondanks deze inspanningen hebben we moeten concluderen dat de exploitatie van De

Verbinding niet gelukt is. Met Vrijwaard was afgesproken dat men geen huur betaalde, maar wel alle jaarlijkse kosten betaalde zoals energie, schoonmaken etc. Binnenkort gaan we in gesprek met de werkgroep van vrijwilligers en onderzoeken we of een andere organisatie de exploitatie wil overnemen. Als dat niet lukt wordt De Verbinding per 1 maart gesloten en gaan we op zoek naar een andere bestemming voor het pand.

De Windwijzer

Van de gemeente Den Helder hebben we

een verzoek ontvangen op het ‘welstandsexces’

aan de Van Galenstraat 270 te Den Helder op te heffen. Dit verzoek is als volgt samengevat: Op 1 mei 2018 is geconstateerd dat het pand op het perceel van Galenstraat 270 te Den Helder zich in slechte staat bevind.

Aan de achterzijde van het pand zijn verschillende openingen dichtgemaakt met platen hout. Het schilderwerk van de boeidelen van de dakgoot verkeert in slechte staat. Wij hebben opnamen van de woning ter beoordeling voorgelegd aan de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit (hierna CRK). Zij heeft geoordeeld dat sprake is van een welstandsexces. Hierdoor handelt u in strijd met artikel 12 lid 1 sub a van de Woningwet. Wij verzoeken u om deze strijdigheid op te heffen. Woontij gaat voor het pand een sloopvergunning indienen bij de gemeente Den Helder. Komend najaar wordt gestart met de

herontwikkeling van deze locatie.

Warmtenet Den Helder

In 2017 is een eerste stap gemaakt door negen

partijen (Gemeente Den Helder, NAM, Liander, Willemsoord, Koninklijke Marine, Port of Den Helder, Woningstichting Den Helder, HHNK en HVC) om de energievoorziening van Den Helder te verduurzamen en “van het aardgas af te gaan”. Een lokaal warmtenet is zeer realistisch in de omgeving omdat er enerzijds een warmtevraag is in de vorm van woningen, kantoren, scholen etc. en anderzijds is er een aanbod van restwarmte en geothermische warmte. Uit de eerste onderzoeken naar beschikbare geothermische warmte blijkt dat er een significante hoeveelheid warmte aanwezig is in Den Helder. Als vervolgstap wordt een gedetailleerdere haalbaarheidsstudie uitgevoerd inzake het warmtenet in Den Helder en als startpunt de wijk De Schooten. Vanwege het bezit van Woontij in De Schooten (De Rietschooten) is Woontij ook aangehaakt bij dit

initiatief.

Ontmoetingsruimte Suka Hati

In overleg met de bewoners is de ontmoetings-ruimte Suka Hati in wooncomplex Tjempaka geruime tijd geleden gesloten. Aangezien dit voorjaar nieuwe bewoners de indruk gaven om met een nieuw exploitatieplan te komen hebben we de herontwikkeling van deze ruimte even stopgezet. Echter, nu blijkt dat er geen initiatieven zijn, wordt in september gestart met de planvoorbereiding om 2 appartementen in deze ruimte te realiseren. Voor ontmoeting en andere activiteiten kunnen de bewoners gebruik maken van het nabij gelegen buurthuis De Beuk.

 

 

Nieuwsbrief 2-2018

                                      

10 jaar Bewonersvereniging Nieuwediep

                                                       

     Nieuwsbrief                 nummer 2-2018


Huurverhoging 2018

In de vorige nieuwsbrief was de huur-verhoging van 2018 een van de onderwerpen. Werd in 2017 ons advies nog afgewezen omdat dat de beschikbare tijd omdat te realiseren ontbrak en het gegeven dat de BVT (bewonersvereniging Texel) zich al akkoord had verklaart met de jaarlijkse huur-verhoging. Woontij beloofde toen om reeds in januari 2018 de huurverhoging te willen bespreken. Uiteindelijke werd het eind februari 2018 voordat wij het voorstel kregen. Onze voorzitter heeft een aantal opmerkelijke zaken ontdekt in het voorstel van Woontij en die ook aan Woontij voorgelegd. Woontij stelde voor om de huren over het geheel genomen met niet meer dan 2.4 % te verhogen. Voor de groep huurders die (soms ver) boven de streefhuur zitten zou er zelfs een huurverlaging van 0.5 % in zitten. De BVN deed een tegenvoorstel om de huren onder de streefhuur iets meer te verhogen en de huren boven de streefhuur iets sneller te verlagen. Het ging om respectievelijk om 0.4% en 1.0%. Want de huur van huurders die boven de streefhuur zitten wordt in hele kleine stapjes afgebouwd en om de streefhuren gelijk te krijgen is nu een zaak van te lange adem. Helaas werd ook nu het voorstel van de BVN en van de BVT afgewezen. Woontij stelt namelijk al in november voorafgaand aan de huurverhoging de begroting vast omdat Woontij verder moet kunnen werken/ investeren. De bewonersverenigingen mogen dan in het voorjaar een advies uitbrengen maar feitelijk is het geschatte bedrag aan huurverhoging al ingeboekt. Bovendien gaan dan allerlei processen lopen o.a. vanuit de Rijksoverheid die de hoogte van de huurverhoging bepalen. Wij hebben aan Woontij laten weten dat deze gang van zaken geen recht doet aan de inspraak van de Bewonersverenigingen en dat is helaas niet voor het eerst het geval.    

 

Bestuurlijk Overleg over de communicatie van Woontij

Op 13 februari 2018 heeft het eerste bestuurlijk Overleg van 2018 plaats gevonden. Er werd o.a. gesproken over het wijzigen van het leeftijdslabel op complex

’t Laar in Julianadorp naar 50+.

De maatschappelijke visie en nieuwe strategie van Woontij, de voortgang van de diverse projecten (hoofdzakelijk op Texel) en de stand van zaken m.b.t. de schoonmaakcontracten in Den Helder. De huurverhoging 2018 en de communicatie tussen Woontij en huurders werd door de BVN ter sprake gebracht.

Complexvertegenwoordigers gezocht

Regelmatig doen wij oproepen voor nieuwe complexvertegenwoordigers. Die mensen zijn onze ogen en oren in de diverse complexen en buurten. U heeft als enige verplichting deelname aan de maandelijkse vergaderingen en mee te denken over het beleid van onze vereniging. Dat kost u maximaal 2 uurtjes per maand. Vooral jongeren worden opgeroepen want jullie zijn ondervertegenwoordigd in de klankbordgroep terwijl jullie stem wel gehoord moet worden.

Invoering van Europese regels voor bescherming van de privacy.

Op 25 mei 2018 treedt de wet AVG (Algemene gegevens Verordening ) in werking.

Wij laten elk jaar de vergaderstukken van de ALV ( Algemene Leden Vergadering) en sinds kort 4 keer per jaar de nieuwsbrief bij u in de brievenbus glijden. Daarvoor hebben wij uw NAW ( Naam, Adres en Woonplaats) gegevens nodig. U betaalt de contributie in de huur aan Woontij die dat via maandelijkse voor-schotten over maakt naar de Bewoners- vereniging. Uw NAW gegevens krijgen wij maandelijks van Woontij. Voor alle duidelijkheid wij krijgen alleen de NAW gegevens van u als u lid bent. Wij hebben, net als Woontij, de verplichting zorgvuldig met uw gegevens om te gaan om zo uw privacy te

beschermen. Wij moeten daarom een aantal documenten opstellen zoals een privacy beleid, een klachtenregeling, en een verwerkings-verantwoordelijke aanstellen enz. Wij garanderen u dat wij geen andere gegevens van u op slaan dan nodig is om u de stukken te kunnen bezorgen. Deze gegevens worden elke maand geactualiseerd door Woontij en de oude gegevens worden dan vernietigd. Wij moeten op verzoek van de Autoriteit Persoons Gegevens kunnen aantonen dat wij op de juiste wijze uw NAW gegevens beheren. Wat het doel van het gebruik is en hoe lang wij die gegevens bewaren. U heeft ook het recht uw gegevens in te zien. Niet naleving van deze privacy wet kan leiden tot zware financiële sancties.  

Aanpassingen Huurtoeslag blijken niet geheel gratis

Het kabinet Rutte III is van plan de huurtoeslag aan te passen. Het is de bedoeling om het systeem soepeler en logischer te laten functioneren. Geheel gratis is het echter allemaal niet. Staat te lezen in Huurpeil, een uitgave van de Woonbond.

Zie ook: https://www.woonbond.nl/nieuws/woonbond-pleit-tegen-hogere-eigen-bijdrage-huurtoeslag

Heeft u niet de beschikking over internet dan wil de secretaris voor u deze info uit printen.

Website BVN, de moeite van het bekijken waard !!

De BVN heeft een eigen website, gemaakt door onze Webmaster Dhr. R. Geurtsen.

http://bewonersvereniging-nieuwediep.nl/

Op de website proberen we zoveel mogelijk informatie te geven over voor u als huurder belangrijke zaken. Natuurlijk realiseren wij ons dat niet iedereen over een internetverbinding beschikt, maar misschien kunnen uw buren, kinderen u hierbij helpen.

Communicatie

Een goede communicatie tussen verhuurder en huurder is van groot belang voor de relatie. Omdat wij teveel signalen kregen dat het vaak mis ging, hebben we dat onderwerp op de agenda voor het bestuurlijk overleg gezet. Afgesproken is om dit agendapunt regelmatig aan de orde te stellen en waar mogelijk met voorbeelden te staven.

Heeft u voorbeelden meldt dat dan aan de secretaris want alleen dan kan er iets veranderen.  

ALV op de Bonaire

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering werd dit jaar voor het eerst op de Bonaire gehouden. Het leverde helaas niet meer deelnemers op maar zij die er wel waren aangenaam verrast. Voor volgend jaar gaan we verder zoeken naar mogelijkheden om meer leden naar de ALV te krijgen.

Bezoek aan het Bram Lensen Complex

Op 11 juni 2018 heeft een delegatie van Woontij op uitnodiging van de huurders een werkbezoek aan het complex gebracht om met eigen ogen te bekijken welke bouwkundige en sociale problemen daar aan de orde zijn. Na de rondleiding kwamen een aantal huurders bijeen in het buurthuis om daar hun vragen te stellen aan Dhr. van Andel, directeur, Mw. Groen, Hoofd woondiensten en Dhr. Notten, opzichter. Naast de beleefde bouwkundige problemen bleek ook een aantal sociale problemen aanwezig te zijn. Nachtelijk bezoek dat met veel lawaai de brandtrap gebruikt, huisdieren die aan hun lot worden overgelaten. Woontij heeft toegezegd hier aandacht aan te willen besteden. De mogelijkheden van buren kiezen buren werd nadrukkelijk als mogelijkheid genoemd om de overlast te beperken. ( zie ook de website van Woontij) www.woontij.nl zoeken op buren kiezen buren of neem contact op met Woontij als u niet over internet beschikt.

Woontij heeft toegezegd dat als huurders uit andere complexen ook een overleg, over zaken die niet goed gaan willen, dat ze dat dan kenbaar kunnen maken bij Mw. Groen, Hoofd Woondiensten. Woontij zal dan de huurders uitnodigen in een buurthuis o.i.d. Van belang is dan wel dat zoveel mogelijk huurders aanwezig zijn zodat er een open dialoog kan ontstaan.

 

Nieuwsbrief

(on)Tevreden over de inhoud van de nieuwsbrief, laat het ons weten want misschien kan het beter. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen meldt dat dan schriftelijk aan de secretaris. Mail naar

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.