Nieuwsbrief 3-2019

Heeft de Bewonersvereniging nog een toekomst !!!

Elke mogelijkheid wordt benut om nieuwe bestuursleden te vinden. En wat blijkt het blijft oorverdovend stil. Nu de penningmeester per 31 december a.s. stopt is er ondanks alle oproepen nog geen zicht op een opvolger.

Het huidige bestuur bestaat uit twee huis- eigenaren en een huurder. Terecht maakt Woontij daar opmerkingen over maar u als huurder laat het massaal afweten.

De secretaris stond samen met anderen aan de wieg van de Bewonersvereniging in 2007, maar die zijn allemaal vertrokken. Er zijn ongeveer 500 huurders die deze nieuwsbrief ontvangen, is er dan niemand van hen bereidt om tot het bestuur toe te treden?

De overheid wil dat huurders inspraak hebben op het beleid van de corporaties maar stelt wel steeds hogere eisen aan de professionaliteit van de VRIJWILLIGERS. Met de huidige bezetting is dat niet meer vol te houden. Sinds begin dit jaar is de secretaris mantelzorger voor zijn partner. Hij zal als het moment daar is kiezen voor haar belang. Ook als dat betekent dat de Bewonersvereniging dan zonder huurder in het bestuur achterblijft.

Alleen een voorzitter en een algemeen bestuurslid redden het overeind houden van de Bewonersvereniging dan ook niet. Realiseert u zich dan wel wat dat voor u als huurder zal betekenen.

 

Reces bestuur en klankbordgroep

Na de Algemene leden vergadering (ALV) zijn het bestuur en de klankbordgroep nog een keer bijeen geweest. Daarna  begon het reces en dat betekent dat het overleg met Woontij en/of andere belanghebbenden op een laag pitje zijn komen te staan. Er heeft wel op 9 juli 2019 een bestuurlijk overleg met Woontij plaats gevonden. Onderwerpen waren o.a.

De prestatieafspraken met de Gemeente

De scootmobielen problematiek in Pura Vida

De toekomst van het Vendexcomplex

Het woningverhuurbeleid aan zorginstellingen

Het beleid Buren kiezen Buren

 

Nieuws  van de Woonbond

Huurders maken zich zorgen om middeninkomens. Het regent reacties op het wetsvoorstel waarmee het Kabinet de inkomensgrenzen voor sociale huur wil verlagen en hogere inkomensafhankelijke huurverhogingen wil doorvoeren. Huurders waarschuwen dat middeninkomens hiermee nog verder in de knel komen op de woningmarkt. Middeninkomens tussen wal en schip. ‘Veel alleenstaanden vallen nu al tussen wal en schip, omdat hun inkomen te laag is voor de vrije sector of een hypotheek. Waarom dan de inkomensgrens nog verder verlagen?

Waarom worden huurders steeds meer opgejaagd om zo duur mogelijk te gaan wonen in een tijd waarin geen enkel inkomen zeker is?’ schrijft een Rotterdamse huurder.  Een huurder uit Maarn schrijft dat bij de huidige grenzen middeninkomens al nergens terecht kunnen op de woningmarkt. ‘Komen niet in aanmerking voor sociale woningbouw, omdat we precies € 500,- per jaar teveel inkomen hebben komen ook niet in aanmerking voor de vrije sector omdat we hier een te laag inkomen voor hebben. Mijn inziens kijkt de overheid hier niet naar.’ ‘De inkomensgrens moet juist omhoog om corporatiewijken gemengd en toegankelijk te houden voor ieder inkomen,’ vindt een huurder uit Hoorn.

Daarnaast maken huurders zich druk om de hoge huurstijgingen die het wetsvoorstel mogelijk maakt voor iets hogere midden- inkomens. ‘Ik ben gehecht aan mijn plekje en kan niet meer kopen. Heel erg als dit doorgaat,’ schrijft een huurder uit Hoorn. Ook steekt het veel huurders dat er wel gesproken wordt over hogere huurstijgingen, terwijl er in het wetsvoorstel niets gebeurt aan de verhuurderheffing. Zo schrijft een huurder uit Amsterdam: ‘Waarom wordt in het wets- voorstel gesteld dat door hogere huur de verhuurders weer kunnen investeren in prijs- kwaliteit, terwijl in het wetsvoorstel niet wordt gerept over de verhuurderheffing, een extra belasting voor huurders, waardoor corporaties al 7 jaar een groot deel van het huurgeld moeten doorsluizen naar de schatkist? Dat geld moet worden gebruikt voor nieuwbouw en verbetering. En ook om weer een beschaafde huursector te krijgen in goede en vitale buurten met kansen om te groeien. De verhuurderheffing moet van tafel!’

 

Buren kiezen Buren

Sinds een paar jaar hanteert Woontij voor een aantal complexen de regeling buren kiezen buren. In het kort komt het er op neer dat zittende huurders bij een leeg komende woning (een mutatie) een potentiele huurder kunnen voordragen. Volgens de oud voorzitter Dhr. P. Offermanns was destijds het argument dat huurders in voorkomende gevallen voor elkaar zouden kunnen zorgen.  Maar zoals altijd heeft een medaille twee kanten. Recent bleek ons dat huurders die op deze manier worden voorgedragen voorrang krijgen op huurders die (soms lang) staan ingeschreven. En dat vindt de Bewonersvereniging geen eerlijke woonruimteverdeling. Bovendien kunnen daar ongewenste ontwikkelingen door ontstaan. Woontij heeft naar aanleiding van vragen van de Bewonersvereniging toegezegd de regeling te evalueren. Wij houden de vinger aan de pols.

Ook verhuurd Woontij woningen aan zorginstellingen, die dan cliënten uitplaatsen. Wij hebben de indruk dat Woontij zich niet bemoeid met wie in dergelijke woningen worden geplaatst. Er is wel begeleiding vanuit de zorginstelling maar wij krijgen toch wel klachten over gedragsproblemen. Of de begeleiding vanuit de  instelling altijd effectief is, kan de BVN niet beoordelen. Voor alle duidelijkheid de BVN is niet tegen uitplaatsing van cliënten maar wil wel dat er goed gekeken wordt of de  client past in de aangeboden woonomgeving.

 

Verduurzaming verkoopwoningen

Woontij heeft in Boterzwin en Doorzwin woningen als verkoopwoning  gelabeld. Dat wil zeggen dat deze woningen bij een mutatie (huuropzegging) verkocht worden. Lang was het beleid voor deze woningen minimaal onderhoud toe te passen. Maar na aandringen van de Bewonersvereniging is dat beleid bijgesteld en wordt ook aan verkoopwoningen weer regulier onderhoud uitgevoerd.

Eind 2018 heeft Woontij besloten om deze woningen te verduurzamen. Het gaat om totaal 300 woningen waaronder ook begrepen woningen die geen verkooplabel hebben gekregen zoals de seniorenwoningen in Doorzwin.  Belangrijk daarbij is dat de woonlasten (huur en energielasten) beperkt blijven. De uitvoering van de werkzaamheden is gepland in de jaren 2019, 2020 en 2021.

Samen met  de aannemer en installateur zal Woontij een opname  maken van de woning en daarna vaststellen wat er  moet gebeuren om de doelstelling te bereiken. De Bewoners-- vereniging juicht deze aktie van harte toe en zal zich ook sterk maken voor de overige in aanmerking  komende complexen.

 

Woonbond in actie  tegen verhuurdersheffing

Onbetaalbare huren, steeds langere wachtlijsten, gebrekkig onderhoud. Veel huurders en woningzoekenden merken dat het wooncrisis is. Ondertussen brengen sociale verhuurders gedwee het geld van huurders naar de schatkist: 1,7 miljard gaat er dit jaar heen. Een astronomisch bedrag. Voor iedere sociale huurwoning moeten ze 720 euro afdragen.

Uit plannen voor Prinsjesdag die zijn uitgelekt lijkt het of dat eindelijk minder wordt. Helaas is dat niet waar. In werkelijkheid gaan sociale verhuurders dit jaar en komende jaren nóg meer afdragen aan het Rijk. Ze krijgen een korting van 100 miljoen op de heffing, aan de andere kant komt er juist belasting bij.

Niet alleen huurders zijn dat spuugzat. Sociale verhuurders zelf ook. Ruim 100 van hen komen binnenkort in actie. Ze gaan collectief bezwaar maken tegen de heffing. Daar is de Woonbond blij mee. We ondersteunen die actie dan ook graag. Want ook wij zien de heffing als een onding, die de wooncrisis erger maakt.

Zo kunt u de actie steunen... Als huurder

Laat weten wat u zelf merkt van de wooncrisis.

Twitter met #ikwileenhuis. Of doe een melding op ons Meldpunt Huuralarm. Op dat meldpunt krijgen we veel verhalen binnen, maar nog te weinig van huurders die het aandurven om met een journalist te praten. Durft u dat wel?

 

 

Nieuwsbrief 2-2019

Bericht van Woontij

Sinds 1 januari 2016 kunnen huurders bij ons terecht na het maken van een afspraak. Voor de meeste huurders werkt dit prima. Voor een aantal mensen is het fijner om even binnen te lopen met hun vragen of ideetjes. Daarom hebben we voor zowel voor onze huurders in Den Helder en Julianadorp als voor onze huurders op Texel een inloopspreekuur.

Voor ons kantoor in Den Helder hebben we een maandelijks spreekuur. Elke laatste dinsdag van de maand kunt u, zonder afspraak tussen 13.00 en 16.00 uur, ons kantoor aan de Hertzogstraat 82 binnenlopen met uw vragen, opmerkingen of ideeën.

 

Huurverhoging 2019

Zoals in 2018 door Woontij was afgesproken met de BVN zijn de onderhandelingen vroeger gestart voor de huurverhoging 2019. Dit om reden dat naar ons idee er weinig tot geen inspraak meer was op het moment dat wij de voorstellen van Woontij kregen. Ook heeft Woontij ons voorstel, sneller de streefhuren gelijk te trekken, overgenomen. Het eerste voorstel van Woontij was:

Een huurverhoging van 1,55% vast te stellen, conform begroting:

Aftoppingsgrens voor jongeren loslaten voor woningen waarin een huurder woont die ouder is dan 22 jaar

Woningen die streefhuur hebben bereikt 0%

Woningen boven de streefhuur een huurverlaging van 0,01% tot en met 1,0% verlaging

Woningen onder streefhuur een huurverhoging van 0,01% tot en met 4,1%

Na diverse berekeningen en daarna onderhandelingen is het voorstel uiteindelijk aangepast door Woontij. Doordat er wijzigingen waren in het aantal woonpunten en de WOZ waarde werd de huurverlaging voor menig huurder hoger.

Huurverhoging 2019 De huren van de Woontij-woningen worden in 2019 gemiddeld met iets minder dan 1,6% verhoogd. Hiermee wordt het inflatievolgend huurbeleid als uitgangspunt gehanteerd. Woningen onder de streefhuur (hebben ten opzichte van aantal woningwaarderingspunten een lage huur) krijgen een iets hogere huurverhoging. Woningen met een huurprijs boven de streefhuur krijgen huurverlaging. Bij de uitwerking van deze regeling voor 2019 zijn de adviezen van de BVN nadrukkelijk verwerkt.

  • • De woningen onder de streefhuur krijgen 4,1% huurverhoging.
  • • In Den Helder krijgen de woningen vanaf € 60,-  boven de streefhuur een huurverlaging van 4,2% en woningen tot € 60,- boven de streefhuur een huurverlaging van 2,3%.

Met het definitieve voorstel van Woontij gingen wij namens onze leden akkoord. Onze doelstelling om sneller naar gelijke huren te groeien is door dit voorstel ook gehonoreerd.

 

Algemene Leden Vergadering

Dit jaar waren we met de ALV weer  terug op een bekend nest  buurthuis de Beuk.

17 leden hadden gehoor gegeven aan de  uitnodiging om aanwezig te zijn. Verder waren

Aanwezig, Dhr.  P. Sayers, ( VZ  Raad van Commissarissen Woontij) Dhr. J van Andel (directeur/bestuurder van Woontij) en

Mw. C. Groen ( Manager Wonen van Woontij)

De diverse vergaderstukken zoals de  notulen, het jaarverslag van de secretaris en de  penningmeester werden goed  gekeurd, de kascontrole had ook geen problemen opgeleverd  En de  begroting 2020  werd door de aanwezigen ook goedgekeurd. Er was  veel belangstelling  voor de rondvraag en leverde voldoende vragen/opmerkingen op die ook in bijna alle gevallen direct  beantwoord konden worden.

Na de pauze was er een interactieve presentatie  van de  Gemeente en de Brandweer over brandpreventie: Wist u dat u bij een brand  maar 3 minuten de tijd  hebt  om u uit de voeten te maken?

 De  brandweer  in Den Helder is binnen 5 minuten na de  melding bij de  brandhaard. De vrijwillige  brandweer in Julianadorp is op een na de snelste bij  een brand  in dat  deel van de  gemeente, alleen Dirkshorn is nog  iets sneller.

Handige tips kregen we ook zoals zorg dat u een zaklamp bij de  hand hebt want als er  veel rook is ziet u niets meer. Alles waar een accu in zit  is een potentieel gevaar tijdens het opladen, denk daarbij aan uw mobiele telefoon, een scootmobiel of E-bike. Maar ook die stoffige stekkerdoos onder uw bed en wat dacht  u van de  wasdroger waar het stof  zich in het filter ophoopt enz. Het werd een latertje maar iedereen keerde  tevreden weer huiswaarts en in sommige complexen komt op verzoek van de  huurders de inspectie van de  Gemeente nog  eens  langs om  te  beoordelen of er nog verbeteringen moeten komen i.v.m. de brandveiligheid.

 

Penningmeester gezocht

De  penningmeester heeft  ons laten weten om persoonlijke redenen per  31 december 2019 af te treden. Daarom moeten we op zoek naar een nieuwe  penningmeester. Het moet om de  juiste verhoudingen in het bestuur te houden een huurder zijn.  Als u denkt dat is wel iets voor mij stuur dan een reactie aan de secretaris waarin u aan geeft of u ervaring hebt als penningmeester of bereidt bent die ervaring te verwerven. Wij werken met een simpel boekhoudsysteem en de meeste  betalingen verlopen via een automatische incasso. U bent verantwoordelijk  voor een juist beheer van de bank en spaarrekening en stelt de begroting op. U maakt het jaarverslag van de penningmeester. Het is niet veel werk maar het moet wel worden gedaan.

 

Nieuws  van Woontij

De voormalige basisschool De Windwijzer aan de Javastraat in Den Helder is in zodanige slechte staat dat renovatie van het gebouw tot woonruimte financieel niet haalbaar is. Het pand wordt gesloopt, waarna plannen kunnen worden ontwikkeld voor een woonproject op deze locatie. De sloopvergunning is verstrekt en de aanbesteding van de sloop heeft plaatsgevonden. Sloopbedrijf Van der Bel uit Middenmeer start binnenkort met de sloop. In het najaar start Woontij met de plan-ontwikkeling voor een nieuw woonproject in de sociale huursector op deze locatie.

 

Nieuws van de Woonbond

Huurders die begeleid of beschermd wonen en ten onrechte geen huurtoeslag kregen, komen daar alsnog voor in aanmerking. Dat schreef minister Ollongren (BZK) deze week in een brief aan de Tweede Kamer.

Zowel de Nationale Ombudsman als de Federatie Opvang hadden aangekaart dat huurders die tijdelijk woonruimte huurden via een opvanginstelling in de problemen kwamen met huurtoeslag.

Veel huurders maakten mee dat hun aanvraag voor huurtoeslag werd afgewezen. Of dat ze reeds uitgekeerde toeslag moesten terugbetalen. Dit omdat de Belastingdienst oordeelde dat deze huurders een verkeerd huurcontract hadden voor huurtoeslag. In een rechtszaak die hier over gevoerd is oordeelde de rechter dat de Belastingdienst niet alleen naar het contract had moeten kijken,

maar ook naar de omstandigheden van de huur. Inmiddels werken veel opvang-instellingen die tijdelijk woonruimte verhuren met een nieuw modelcontract Maar daar zijn de mensen die vroeger ten onrechte een afwijzing kregen niet mee geholpen. Als oplossing voor dit probleem kondigde de minister nu nieuwe uitvoeringsregels voor de Belastingdienst aan. De zaken van huurders die ten onrechte niets kregen of ten onrechte moesten terugbetalen worden opnieuw beoordeeld. In overleg met de Federatie Opvang worden de huurders opgespoord om wie het gaat.

 

Bestuurlijk Overleg  Woontij – BVN

Op 14  mei 2019 heeft er een Bestuurlijk Overleg tussen Woontij en de BVN  plaats gevonden. Onderwerpen van gesprek waren o.a.

  • Notulen vorige vergadering 16 oktober 2018 en acties
  • Terugblik contactpersonenuitje 25 april (2021 in Den Helder)
  • Stalling Boosters in Pura Vida
  • Overlast Bram Lensen
  • Plannen Vendex-complex
  • Communicatie
  • Datum volgend overleg 9 juli 

In de volgende nieuwsbrief zal de BVN nader ingaan op deze  onderwerpen.