Nieuwsbrief 3-2018

Reces

Na de Algemene Leden Vergadering gaat ook het bestuur en de klankbordgroep met reces. De eerste bestuursvergadering vindt weer plaats op 14 september 2018. Natuurlijk blijven er bestuursleden actief want het werk gaat gewoon door. Het spreekuur op de dinsdag-morgen blijft ook tijdens het reces mogelijk. Wel vragen wij u eerst telefonisch een afspraak te maken met de secretaris Dhr. Arnold Smit. Tel 06 57614952

 

Bestuurlijk Overleg over de communicatie van Woontij

Op 24 juli 2018 heeft er opnieuw een bestuurlijk Overleg met Woontij plaats gevonden. Er werd o.a. gesproken over de klachten die ons bereikten van huurders in het Duinkerkcomplex. Woontij heeft toegezegd dat na de zomer de huurders uit het complex worden uitgenodigd in een open dialoog hun op of aanmerkingen op tafel te leggen. Woontij zal de huurders uitnodigen in het dichtstbijzijnde buurthuis o.i.d. Om te voorkomen dat ze daar alleen zitten zal een behoefte peiling worden gehouden onder de huurders van het complex. Het is dus in uw eigen belang om aanwezig te zijn omdat u anders uw recht van spreken verspeeld. Andere onderwerpen waren o.a.

 

Visitatie Woontij

Woningcorporaties verplicht hun prestaties eenmaal in de vier jaar door een onafhankelijke visitatiecommissie te laten beoordelen. De nieuwe visitatie betreft de periode 2014 t/m 2017. Woontij heeft aan Cognitum gevraagd dit onderzoek uit te voeren. Omdat wordt gekeken naar de bijdrage van Woontij aan de samenleving in het algemeen en de kwaliteit van het wonen in het bijzonder wordt deze beoordeling een “maatschappelijke visitatie” genoemd. Woontij werkt bij het uitvoeren van haar taken intensief samen met haar partners om te zorgen voor een goed dak boven het hoofd van kwetsbare doelgroepen.

Klanten en belangrijke samenwerkingspartners worden daarom gevraagd de prestaties van Woontij te beoordelen. De mening van o.a. de Bewonersverenigingen zijn daarom van groot belang om ontwikkelingen, kansen en bedreigingen in perspectief te kunnen plaatsen, waarbij de nadruk zal komen te liggen op het leren en verder te verbeteren van de dienstverlening van Woontij. Onze voorzitter werd uitgenodigd om namens het bestuur haar ervaringen te delen met de visitatiecommissie. Deze gesprekken stonden gepland voor 9 en 10 juli 2018. Door een misverstand heeft dat gesprek op een later tijdstip telefonisch plaats gevonden. Het resultaat komt in het najaar beschikbaar.    

Complexvertegenwoordigers gezocht

Regelmatig doen wij oproepen voor nieuwe complexvertegenwoordigers. Die mensen zijn onze ogen en oren in de diverse complexen en buurten. U heeft als enige verplichting deelname aan de maandelijkse vergaderingen en mee te denken over het beleid van onze vereniging. Dat kost u maximaal 2 uurtjes per maand. Vooral jongeren worden opgeroepen want jullie zijn ondervertegenwoordigd in de klankbordgroep terwijl jullie stem wel gehoord moet worden. Voor het Bram Lensen complex in de Hoogstraat neemt Mw. M Janssen, als lid van de klankbordgroep, vanaf september 2018 deel aan de bestuursvergaderingen.

Beeldvorming Bewonersvereniging Nieuwediep versus Woontij.

Uit spontane gesprekken met huurders blijkt telkens weer dat de huurders denken dat de Bewonersvereniging een onderdeel is van Stichting Woontij, onze verhuurder. Niets is minder waar, wij zijn een onafhankelijke vertegenwoordiging van alle huurders die huren van Woontij in Den Helder. Onze doelstelling is de belangen van u als huurder te behartigen. Woontij incasseert voor ons de maandelijkse contributie van €1,00 euro omdat dit veel makkelijker voor ons is.

Wij ontvangen maandelijks een voorschot en een keer per jaar een afrekening. Wij krijgen sinds 2017 weer subsidie van Woontij, maar daar wordt eerst de jaar huur van het kantoor op gekort. Ook betalen wij net als elke huurder servicekosten en zijn alle kosten verbonden aan het gebruik van een kantoor voor onze rekening. Wij hebben tijdens de financiële crisis het moeten doen met de ontvangen contributie en hebben daarom op veel zaken met pijn in het hart bezuinigd. Zo verdween de uitgave van de Woonbond de Huurwijzer en verviel voor de klankbordgroepsleden de vergoeding omdat de kosten te hoog waren geworden. Inmiddels hebben wij m.i.v. 2018 de klankbordgroepsleden weer een tegemoetkoming voor hun onkosten kunnen geven en ontvangt u weer elk kwartaal een nieuwsbrief. Dankzij het zuinige beleid van onze penningmeester zijn we de crisis redelijk door gekomen. Ook nu blijven wij op de beschikbare gelden passen alsof het ons eigen geld is.

  

Nieuws van Woontij

Bron: Woontijding nr. 33

Wijksteunpunt De Verbinding

Vrijwaard heeft per 1 maart 2019 de huurovereenkomst van wijksteunpunt De Verbinding in Julianadorp opgezegd. Hun toelichting hierop is als volgt: Gedurende de afgelopen jaren heeft Vrijwaard veel inspanningen verricht om De Verbinding als ontmoetingscentrum te exploiteren. Desondanks deze inspanningen hebben we moeten concluderen dat de exploitatie van De Verbinding niet gelukt is. Met Vrijwaard was afgesproken dat men geen huur betaalde, maar wel alle jaarlijkse kosten betaalde zoals energie, schoonmaken etc. Binnenkort gaan we in gesprek met de werkgroep van vrijwilligers en onderzoeken we of een andere organisatie de exploitatie wil overnemen. Als dat niet lukt wordt De Verbinding per 1 maart gesloten en gaan we op zoek naar een andere bestemming voor het pand.

De Windwijzer

Van de gemeente Den Helder hebben we een verzoek ontvangen op het ‘welstandsexces’ aan de Van Galenstraat 270 te Den Helder op te heffen. Dit verzoek is als volgt samengevat: Op 1 mei 2018 is geconstateerd dat het pand op het perceel van Galenstraat 270 te Den Helder zich in slechte staat bevind. Aan de achterzijde van het pand zijn verschillende openingen dichtgemaakt met platen hout. Het schilderwerk van de boeidelen van de dakgoot verkeert in slechte staat. Wij hebben opnamen van de woning ter beoordeling voorgelegd aan de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit (hierna CRK). Zij heeft geoordeeld dat sprake is van een welstandsexces. Hierdoor handelt u in strijd met artikel 12 lid 1 sub a van de Woningwet. Wij verzoeken u om deze strijdigheid op te heffen. Woontij gaat voor het pand een sloopvergunning indienen bij de gemeente Den Helder. Komend najaar wordt gestart met de herontwikkeling van deze locatie.

Warmtenet Den Helder

In 2017 is een eerste stap gemaakt door negen partijen (Gemeente Den Helder, NAM, Liander, Willemsoord, Koninklijke Marine, Port of Den Helder, Woningstichting Den Helder, HHNK en HVC) om de energievoorziening van Den Helder te verduurzamen en “van het aardgas af te gaan”. Een lokaal warmtenet is zeer realistisch in de omgeving omdat er enerzijds een warmtevraag is in de vorm van woningen, kantoren, scholen etc. en anderzijds is er een aanbod van restwarmte en geothermische warmte. Uit de eerste onderzoeken naar beschikbare geothermische warmte blijkt dat er een significante hoeveelheid warmte aanwezig is in Den Helder. Als vervolgstap wordt een gedetailleerdere haalbaarheidsstudie uitgevoerd inzake het warmtenet in Den Helder en als startpunt de wijk De Schooten. Vanwege het bezit van Woontij in De Schooten (De Rietschooten) is Woontij ook aangehaakt bij ditinitiatief.

Ontmoetingsruimte Suka Hati

In overleg met de bewoners is de ontmoetings-ruimte Suka Hati in wooncomplex Tjempaka geruime tijd geleden gesloten. Aangezien dit voorjaar nieuwe bewoners de indruk gaven om met een nieuw exploitatieplan te komen hebben we de herontwikkeling van deze ruimte even stopgezet. Echter, nu blijkt dat er geen initiatieven zijn, wordt in september gestart met de planvoorbereiding om 2 appartementen in deze ruimte te realiseren. Voor ontmoeting en andere activiteiten kunnen de bewoners gebruik maken van het nabij gelegen buurthuis De Beuk.