Nieuwsbrief 4-2018

Peiling nieuwsbrief

Dit is weer de laatste nieuwsbrief voor 2018. Wij zijn benieuwd naar uw mening, vindt u de nieuwsbrief nuttig of juist niet, laat het ons weten a.u.b. Graag ook vergezelt van een motivatie. U kunt dat doen via onze website: www.bewonersvereniging-nieuwediep.nl of via een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor huurtoeslag verkeerd contract

Huurders die beschermd of begeleid wonen kunnen vanwege het huurcontract dat zij hebben niet altijd huurtoeslag krijgen. Daar zijn Kamervragen over gesteld. Zelfstandig wonen met begeleiding, bijvoorbeeld omdat je psychische problemen hebt of verslaafd bent geweest. Of een woning ‘op proef’ huren, omdat de instelling die jou begeleidt eerst wil zien of je zelfstandig wonen wel aankunt. In die situaties is het in de praktijk vaak lastig om huurtoeslag te krijgen. Maar aan het inkomen of vermogen van de huurders ligt dat niet: dat is bijna altijd zeer laag.

Contract naar aard van korte duur

Dat het lastig is heeft met het huurcontract te maken. De contracten die deze huurders krijgen kunnen door de Belastingdienst gezien worden als 'naar aard van korte duur'. En bij dat type contracten is huurtoeslag niet mogelijk.

Minder aanvragen afgewezen

Tot drie jaar geleden wees de Belastingdienst veel aanvragen van begeleid wonende huurders af omdat hun contract ‘naar aard van korte duur’ zou zijn. Dat veranderde na een

Rechterlijke uitspraak in december 2015.  Een instelling voor maatschappelijke opvang was naar de rechter gestapt, en in hoger beroep naar de Raad van State. Die oordeelde dat de overeenkomst tussen deze instelling en de bewoner gewoon voldeed aan 'de wettelijke Communicatie en dus de belastingdienst huurtoeslag moeten toekennen.

Nog steeds niet altijd recht op toeslag

Sindsdien kent de Belastingdienst vaker huurtoeslag toe. Maar dat betekent nog niet dat huurders in beschermde woonvormen nu altijd huurtoeslag kunnen krijgen. Als sprake is van 'proefwonen' vindt de Belastingdienst nog regelmatig dat het huurcontract 'naar aard van korte duur' zou zijn. En dat er daarom geen recht op huurtoeslag bestaat.

SP vraagt om uitzondering

Het SP-Kamerlid Beckerman stelde hier kamer vragen. En vroeg minister Ollongren om een uitzondering voor huurders die nog steeds geen huurtoeslag kunnen krijgen vanwege de contractvorm. Maar dat ziet de minister niet zitten. Wat zij wél gaat doen is samen met de sector verkennen of de tijdelijke contracten die sinds 2016 wettelijk mogelijk zijn ook ingezet kunnen worden bij proefwonen. Verder denkt Ollongren aan opname in het Burgerlijk Wetboek van een nieuw 'doelgroepcontract' waarmee huurders gewoon toeslag kunnen krijgen.  

Wat vindt de Woonbond?

Hans Weevers, beleidsmedewerker bij de Woonbond reageert: "Huurtoeslag is het middel bij uitstek om wonen betaalbaar te maken of te houden.  Dus ongeacht waar je woont, hoe je woont of welk soort huurcontract je hebt, vindt de Woonbond dat huurtoeslag moet worden ingezet om de huur betaalbaar te maken, ook voor mensen die begeleid of beschermd wonen. Het is aan het Rijk om dit mogelijk te maken."

Bestuurlijk Overleg Woontij -BVN

Op 16 oktober 2018 heeft er weer een bestuurlijk overleg met Woontij plaats gevonden. Onderwerpen waren o.a.

Communicatie (vast agendapunt)    

Vergaderlocatie BVN, BVT, RvC,

Huuropzegging WSP

Notitie Co2-reductie

Verder kwamen er nog wat vragen vanuit de diverse complexen aan de orde.

Op 6 november 2018 zal er een overleg zijn met Woontij, de raad van Commissarissen en de beide bewonersverenigingen. Deze bijeenkomst zal plaats vinden in Den Helder.

Voorlichting van GGZ NHN opvang & advies

Tijdens de bestuursvergadering van 16 november 2018 heeft een medewerkster van de GGD-NHN opvang en advies voorlichting gegeven aan het bestuur en klankbordgroep over hoe te handelen met verwarde en/of vereenzaamde mensen. Vaak weten onze contactpersonen, als ze met dergelijke mensen worden geconfronteerd, ook niet wat ze kunnen doen of lopen vast in de hulpverlening.

Nieuwe contactpersonen

Onlangs hebben we via Erik Janssen posters laten ophangen in de complexen van Woontij. Het betreft hier bekendmakingen wie de contactpersoon is in het betreffende complex. Ook als er geen contactpersoon (bekend) was werd een poster opgehangen. Ondanks dat er in sommige complexen duidelijk geen behoefte aan deze poster was en die al snel verdwenen, leverde het toch voor twee complexen nieuwe contactpersonen op. Voor Eikenhout (onderdeel van ’t Laar) treden Dhr. P. Visje en Dhr. J. Broodbakker op als contactpersoon. Voor Pura Vida is inmiddels ook een huurder opgestaan Mw. L Baijers is daar aangesteld als contactpersoon. De nieuwe contactpersonen vertegenwoordigen hun complex in de klankbordgroep. Voor het Bram Lensencomplex heeft Mw. M. Janssen deze taak overgenomen van Dhr. Wezeman.

Van het gas af !

Een van onze huurders stelde aan Woontij een vraag hoe nu handelen als ze van gas naar elektrisch koken wil over gaan. Zij kreeg het volgende antwoord van Woontij:

Woontij is sinds januari 2018 gestart met het aanbieden van de optie elektrisch koken bij vervanging van de keuken. Bewoners krijgen dan bij aanvraag van vraag gestuurd onderhoud de keuze of ze op gas of elektrisch willen koken. De kosten voor aansluiting voor elektrisch koken is dan geheel voor Woontij.

Om de bewoners die niet in aanmerking komen voor een nieuwe keuken ook gelegenheid te geven om een overstap te maken naar elektrisch koken biedt Woontij aan dat de aansluiting van meterkast tot in de keuken geheel voor rekening voor Woontij te laten komen. Alle overige zaken zoals apparatuur e.d. is voor eigen rekening.

Dus heeft u dezelfde vraag dan weet u wat u kunt doen.

 

Woontij start vroegtijdig overleg met BVN over huurverhoging 2019

In tegenstelling tot eerdere jaren start Woontij dit jaar vroeger het overleg met de BVN over de huurverhoging van 2019. Was het tot nu toe gebruikelijk dat wij omstreeks maart - april van het jaar dat de huurverhoging van kracht werd een advies mochten uitbrengen over de huurverhoging, dit jaar is de start voor de huurverhoging van 2019 al in oktober. Ook voor het eerst wil Woontij ook een twee sporenbeleid onderzoeken m.a.w. er kan een andere huurbeleid worden toegepast in Den Helder dan voor Texel. Wij streven er naar dat de huurders die boven de streefhuur zitten een grotere huurverlaging krijgen dan dit jaar. Vast staat wel dat de huren inflatie volgend moeten zijn.

 

Woontij brengt voor 2019 toch een bod uit.

Woontij en Woningstichting overleggen jaarlijks met de Gemeente over de doelen die gehaald moeten worden m.b.t de volkshuisvesting. En brengen dan een bod uit. (plannen die, in ons geval Woontij, wil realiseren binnen een vooraf bepaald tijdsbestek). Sinds een paar jaar worden ook de huurdersvertegenwoordigingen bij deze besprekingen betrokken. Even zag het naar uit dat Woontij om diverse redenen zou afhaken, maar na een gesprek met de verantwoordelijk wethouder is Woontij daarop terug gekomen. Het concept bod is voor advies aan de Bewonersvereniging voorgelegd.