Woontij haakt af

Woontij haakt af bij het overleg voor evaluatie prestatie afspraken

Waarom overleg prestatie afspraken?

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. Dit is zo geregeld in de herziene Woningwet. In die afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen.

Corporaties zijn verplicht om de gemeente en huurdersorganisaties uitgebreide informatie te geven. Onder meer:

  • de jaarrekening;
  • het jaarverslag;
  • het volkshuisvestelijk verslag;
  • een overzicht van plannen (voor sloop, nieuwbouw etc.)

Ook moet de corporatie inzicht bieden in haar financiële mogelijkheden.

In de afspraken staat dat we als kerngroep twee maal per jaar een bestuurlijk overleg voorbereiden: een voorjaarsoverleg en een najaarsoverleg. In het voorjaarsoverleg kijken we hoe het staat met de activiteiten uit de jaarschijf en wordt alvast vooruit gekeken naar het volgende jaar. Hiervoor is onder meer het zogenoemde ‘bod’ van de corporaties nodig. In het najaarsoverleg wordt het jaarplan (jaarschijf) voor het volgend jaar met elkaar afgesproken.

Waarom haakt Woontij af?

Het agenderen van dit overleg wordt door de gemeente gedaan en het verzoek van Woontij is dat de vaststelling van het tijdstip ruim van te voren wordt vastgelegd zodat de partijen goed de gelegenheid krijgen dit vast te leggen in hun agenda, Woontij is van mening dat dit niet wordt gedaan waardoor er een dispuut ontstaat om aanwezig te zijn voor dit overleg. Daarbij is Woontij niet eens met de inhoudelijkheid van de agenda voor deze vergaderingen. Hierdoor heeft Woontij geen bod gedaan voor 2019 en zet hiermee ook de BVN buitenspel bij de onderhandelingen voor de prestatieafspraken. De gemeente meent door te gaan op de voorgestelde tijdstippen en alleen de Woningstichting is hiermee de gesprekspartner.

 

De BVN is met Woontij in overleg om toch weer aan te haken bij de vergaderingen met de gemeente. want wij vinden dit belangrijk onze stem te laten horen en de ontwikkelingen met betrekking tot de Woonvisie te blijven volgen.